Eesti osaleb Euroopa ühisjärelevalves, mis on suunatud inimese enda andmete ligipääsu õigustele

07.05.2024 | 11:20

Euroopa Andmekaitsenõukogu on algatanud liikmesriikides ühistegevuse, et saada ülevaade, kuidas on tagatud isikute õigus tutvuda tema kohta käivate andmetega. Ühistegevuses osaleb seire vormis ka Eesti Andmekaitse Inspektsioon.
    • Jaga

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15 alusel on inimesel õigus saada kinnitus selle kohta, kas tema andmeid töödeldakse ja tutvuda töödeldavate isikuandmete ning lisateabega andmetöötluse kohta (nt kellele tema isikuandmeid on edastatud). 

„Ühistegevuse eesmärgiks on saada põhjalikum ülevaade sellest, kuidas on tagatud inimeste õigus tutvuda nende kohta töödeldavate isikuandmetega. Tegemist on isikuandmete kaitse üldmääruse ühe keskse õigusega, mis võimaldab inimestel kontrollida, kas nende isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate nõuetega“, selgitas Andmekaitse Inspektsiooni rahvusvahelise õiguse valdkonnajuht Jaana Sahk-Labi. „Lisaks on tegemist õigusega, mida inimesed kasutavad üha sagedamini ja mille rakendamise kohta saavad järelevalveasutused üle Euroopa palju kaebusi“.

Andmekaitse Inspektsiooni seekordne seire keskendub andmesubjektide õiguste teostamisele kindlustussektoris. Seiresse on valitud 9 kindlustusandjat. Eesmärk on mõista, kuidas tagatakse kindlustusandjate poolt inimestele isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastav töödeldavate isikuandmetega tutvumise võimalus. 

Ühisalgatuse tulemusi analüüsitakse koordineeritult ja järelevalveasutused otsustavad võimalike edasiste riiklike järelevalvemeetmete üle. Lisaks koondatakse tulemused, mis annavad teema kohta põhjalikuma ülevaate ja võimaldavad rakendada sihipäraseid järelmeetmeid Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldab analüüsi tulemuste kohta aruande, kui ühisjärelevalve on lõpule viidud.

2024. aasta ühisjärelevalve on juba kolmas omataoline algatus Euroopa Andmekaitsenõukogu ühisjärelevalve raames. Selliste koordineeritud algatuste eesmärgiks on tugevdada andmekaitsealast järelevalvet ning tõhustada andmekaitseasutuste rahvusvahelist koostööd. 

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja teiste riikide andmekaitseasutuste pressiteated ühisjärelevalvest.