Isikuandmete töötlemise piiramine

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kasutamise piiramist seniks kuni on vajalik selgitada välja näiteks kasutuse seaduslikkus või andmete täpsus. Juhul, kui andmetöötleja soovib Teie andmeid kustutada, on ka selle peatamiseks Teil õigus.
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PIIRAMIST SAATE NÕUDA 
 • Kui olete vaidlustanud isikuandmete õigsuse. Sel juhul piiratakse andmetöötlus ajaks, mil andmete vastutav töötleja kontrollib nende õigsust.
 • Kui olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, sel juhul piiratakse andmetöötlust ajaks, mil kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjendused kaaluvad üles teie põhjused.
 • Kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle andmete kustutamist.
 • Kui ettevõte või asutus ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid andmed on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 • olete andnud nõusoleku
 • õigusnõuete koostamiseks esitamiseks või kaitsmiseks
 • teise isiku õiguste kaitsmiseks
 • Euroopa Liidu või Eesti õigusest tuleneva avaliku huvi olemasolul

Kui Teie isikuandmete töötlemine on piiratud, võib andmeid töödelda, kui on olemas üks nendest õiguslikest alustest:

 • olete andnud nõusoleku
 • õigusnõuete koostamiseks esitamiseks või kaitsmiseks
 • teise isiku õiguste kaitsmiseks
 • Euroopa Liidu või Eesti õigusest tuleneva avaliku huvi olemasolul

Pange tähele!

Isikuandmete töötlemise piiramise õigus on tihedalt seotud õigustega nõuda andmete parandamist või täiendamist ning õigusega vastuväidete esitamiseks

Esitage andmete vastutavale töötlejale taotlus, kus kirjeldate ära oma soovi. Taotluse võib esitada kas suuliselt või kirjalikult ning oluline on kirjutada selgesõnaliselt, mida täpselt soovite ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Soovitame esitada oma taotlus kirjalikult, et jääks maha jälg Teie soovist.

Taotluse saajal on õigus nõuda Teie isiku tuvastamist. See tähendab, et Teilt võib nõuda  digitaalallkirjastatud taotlust või isikut tõendava dokumendi esitamist.

 • Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed. Isikukood ei ole kohustuslik, aga see võib olla oluline, et eristada Teid samanimelistest isikutest.
 • Täpne selgitus, milliste isikuandmete kasutamise piiramist soovite.

Ettevõte või asutus on kohustatud Teile andmed esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödudes pärast taotluse saamist. Andmetöötlejal on õigus Teilt küsida tähtaja pikendust ja vajadusel täpsustada taotlust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Isikuandmete töötlemise piiramisest keeldumise korral tuleb Teid teavitada ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Keeldumises peab olema põhjendus, miks arvatakse, et Teie isikuandmete töötlemist piirata ei saa ning teavitus Teie õigusest esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Kui ettevõte või asutus on andmeid edastanud teistele andmetöötlejatele, siis andmete töötlemise piiramisel peab ta nendega ühendust võtma ning sellest teavitama, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik või see eeldab ebaproportsionaalseid pingutusi. Kui Te soovite saada ülevaadet, kellele on andmetöötleja Teie andmeid edastanud, siis on ta kohustatud Teile selgitama.

Isikuandmete töötlemise piiramise eest ei tohi küsida tasu. Siiski, kui andmetöötleja hinnangul on teie taotlus selgelt põhjendamatu või ülemäärane, võib ta küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks või keelduda toimingust, kuid sel juhul on tõendamise kohustus andmetöötlejal. 

 • Teil on õigus küsida täiendavaid lisaselgitusi ning vajaduse korral teha korduv pöördumine.
 • Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Last updated: 12.01.2024