Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs

Teil on õigus, et Teie kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, välja arvatud juhul, kui automatiseeritud otsus põhineb konkreetsel seadusel.
automatiseeritud otsus

Automatiseeritud otsustamisega on tegemist, kui inimese kohta tehakse otsus infotehniliste vahenditega ja ilma inimese sekkumiseta. 

Profiilianalüüs

Profiilianalüüsiga on tegemist, kui isikuga seotud asjaolusid hinnatakse tema kohta prognoosi tegemiseks, isegi kui mingit otsust ei tehta. Näiteks kui ettevõte või organisatsioon hindab mingeid inimese omadusi nagu vanust, sugu ja pikkust või liigitab teda mingisse kategooriasse.

Teil on õigus, et Teie suhtes ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automaatsel töötlusel või  profiilianalüüsil ning põhjustab õiguslikke tagajärgi.

Automaatotsuste, sh profiilianalüüsi tegemine on lubatud:

 • Teiega lepingu sõlmimiseks või selle täitmiseks;
 • automaatotsuste tegemine on ettenähtud õigusaktis;
 • olete andnud automaatotsuste tegemiseks ja profiilianalüüsimiseks nõusoleku.

Automaatseid otsuseid ja profiilianalüüsi ei tohi teha eriliigiliste isikuandmetega, välja arvatud kui töötlemine põhineb inimese nõusolekul või see on vajalik seaduses sätestatud põhjustel avalikku huvi silmas pidades. 

Lisaks on vaja automatiseeritud töötlusega tegelevatel andmetöötlejatel üksikotsuste tegemisel lähtuda viiest nõudest, mis kehtivad sõltumata sellest, kas automaatotsus põhineb isiku profiilianalüüsil või mitte:

 1. Inimest tuleb eelnevalt teavitada, et tema suhtes kasutatakse automaatset otsust;

 2. Inimesele tuleb anda eelnevalt sisulist teavet automaatselt tehtava otsuse loogika kohta;

 3. Inimesele tuleb eelnevalt selgitada, millised on sellise isikuandmete töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed inimese jaoks;

 4. Inimene peab olema õigus lasta automatiseeritult tehtud otsus üle vaadata;

 5. Inimene peab saama automatiseeritud otsust vaidlustada.

Kui näiteks krediidiasutus annab inimesele võimaluse sisestada taotlusvormi oma andmed, mille põhjal sünnib automaatotsus, tuleb ettevõttel esmalt teatavaks teha, et tegemist on automaatotsusega. Lisaks tuleb taotlejat teavitada, et automaatselt tehtud otsust saab vaidlustada ja nõuda inimese sekkumist menetlusse. Andmetöötlejal tuleb tagada, et taotleja peab teadma oma õigusest isikuandmeid parandada, kui selgub, et automaatotsus on tehtud ebaõigete, mittetäielike või ebatäpsete andmete põhjal.

Kokkuvõttes on profiilianalüüsiga automaatotsus lubatud, kui selleks on olemas õiguslik alus, igasuguste ebasoovitavate mõjude eest kaitsmiseks on kasutusele võetud asjakohased meetmed ning automaatotsuste tegemistest on eelnevalt teada antud andmekaitsetingimustes.

Jah. Kuna inimese jaoks võib automaatotsus kaasa tuua õiguslikke tagajärgi või avaldada muud ebasoovitavat mõju, peab iga inimene saama õiguse oma isikuandmeid parandada, kui selgub, et automaatotsus on tehtud ebaõigete, mittetäielike või ebatäpsete andmete põhjal.

Näiteks antakse inimesele võimalus ära hoida õigusliku tagajärjena lepingu tühistamist, võimalikest toetusest või hüvitusest ilma jäämist. Ebasoovitava mõjuna on võimalik vältida mittesattumist ebasoodsasse olukorda töö saamisel või mittepääsemisel näiteks hariduse - või  terviseteenusteni.

Taotluse võib esitada kas suuliselt või kirjalikult ning oluline on kirjutada selgesõnaliselt, mida täpselt soovite ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Soovitame esitada oma taotlus kirjalikult, et jääks maha jälg Teie soovist.

 • Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed. Isikukood ei ole kohustuslik, aga see võib olla oluline, et eristada Teid samanimelistest isikutest.
 • Selgituse nõue automaatsustesse sekkumise profiilianalüüsi tegemise loogika ning tagajärgede kohta.
 • Selge nõue otsuse ja/või profiilianalüüsi vaidlustamiseks, kui automaatotsus tehakse ilma teie nõusolekuta, see ei ole vajalik teiega sõlmitud lepingu sõlmimiseks/täitmiseks või tegemist ei ole kohustusega, mis on sätestatud õigusaktis.

Ettevõte või asutus on kohustatud Teile andmed esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödudes pärast taotluse saamist. Andmetöötlejal on õigus Teilt küsida tähtaja pikendust ja vajadusel täpsustada taotlust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Kui ettevõte või asutus otsustab Teie vastuväiteid mitte arvestada või selgitusi mitte jagada tuleb sellest samuti teavitada ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Keeldumist tuleb Teile põhjendada ning teavitada õigusest esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Selgituste küsimise ja vastuväidete esitamise eest ei tohi küsida tasu. Siiski, kui andmetöötleja hinnangul on Teie taotlus selgelt põhjendamatu või ülemäärane näiteks korduva iseloomu tõttu, võib küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks või keelduda vastamisest, kuid sel juhul on tõendamise kohustus andmetöötlejal. 

Teil on õigus küsida täiendavaid lisaselgitusi ning vajaduse korral teha korduv pöördumine. Lisaks on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Automatiseeritud otsustamist koos profiilianalüüsiga kasutatakse sageli panganduses ja maksunduses, aga ka tervishoius ja teistes sektorites. Kuigi see võib olla tõhusam, võib see piirata inimese õigusi või valikuid ning olla vähem läbipaistev.

Pange tähele!

Automatiseeritud töötlusel põhinev otsus tehakse infotehniliste vahenditega ja ilma inimese sekkumiseta. Profiilianalüüs tähendab, et Teiega seotud asjaolusid hinnatakse prognoosi tegemiseks, isegi kui mingit otsust ei tehta. 

Last updated: 15.04.2024