Isikuandmete kustutamine

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui Te ei soovi enam nende töötlemist ja andmetöötlejal puudub õigustatud põhjus nende kasutamiseks või säilitamiseks ja kui töötlemine on olnud ebaseaduslik.
Millal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist?
 • Isikuandmeid ei ole enam vaja kasutada, s.t et andmetöötluse eesmärk on täidetud.
 • Olete algselt andnud andmete töötlemiseks nõusoleku, kuid nüüd soovite selle tagasi võtta.
 • Olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja teie huvid kaaluvad üle andmete vastutava töötleja mõjuvad põhjused edasiseks töötlemiseks.
 • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
 • Andmete kustutamine on ettevõttele või asutusele juriidilise kohustusena ettenähtud siseriiklikus õiguses.
 • Isikuandmed on kogutud seoses infoühiskonna teenuse pakkumisega ajal, mil olite alaealine (alates 13-eluaastast), näiteks sotsiaalmeedia konto omamisega.
Millal on Teie õigus  isikuandmete kustutamiseks piiratud?
 • Kui andmeid on vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 • Kui andmeid töödeldakse rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel ennekõike Euroopa Liidu või Eesti õiguse alusel.
 • Kui õiguse teostamine piirab teise isiku sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamist.
 • Kui andmeid on vaja avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- ja ajaloouuringute või statistika tegemise eesmärkidel ning andmete töötlemise õigus tuleb seadusest.

Andmete kustutamist on õigus nõuda Teie isikuandmete vastutavalt töötlejalt, kelleks saab olla ettevõtte, asutus, mittetulundusühing või muu juriidiline ja füüsiline isik.

Esitage andmete vastutavale töötlejale taotlus, kus kirjeldate ära oma soovi. Taotluse võib esitada kas suuliselt või kirjalikult ning oluline on kirjutada selgesõnaliselt, mida täpselt soovite ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Soovitame esitada oma taotlus kirjalikult, et jääks maha jälg Teie soovist.

Taotluse saajal on õigus nõuda Teie isiku tuvastamist. See tähendab, et Teilt võib nõuda  digitaalallkirjastatud taotlust või isikut tõendava dokumendi esitamist.

 • Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed. Isikukood ei ole kohustuslik, aga see võib olla oluline, et eristada Teid samanimelistest isikutest.
 • Täpne nõue, milliseid andmeid soovite kustutada.

Ettevõte või asutus on kohustatud Teile andmed esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödudes pärast taotluse saamist. Andmetöötlejal on õigus Teilt küsida tähtaja pikendust ja vajadusel täpsustada taotlust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Kustutamisest keeldumise korral Teid samuti teavitada ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Keeldumist peab Teile põhjendama ning sellega koos teavitama õigusest esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Juhul kui andmetöötleja on Teie andmed edastanud teistele andmetöötlejatele, tuleb tal ise informeerida teisi kustutamise vajadusest.

Nõue informeerida andmete kustutamise vajadusest kehtib samuti internetis avalikustatud andmetele kas sotsiaalmeedias, foorumis, võrgulehel või muus võrgu kohas. Andmetöötlejal on kohustus võtta tarvitusele mõistlikud abinõud ning tehnilised vahendid, et teavitada teisi vastutavaid andmetöötlejaid andmete kustutamise vajadusest. Kui see ei ole võimalik või eeldab ebaproportsionaalseid pingutusi, võib jätta informeerimata. Samas on Teil õigus küsida selgitust, kellele on Teie andmeid edastatud, mille kustutamist Te olete nõudnud.

Isikuandmete kustutamise eest ei tohi küsida tasu. Siiski, kui andmetöötleja hinnangul on taotlus selgelt põhjendamatu või ülemäärane, võib küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks või keelduda kustutamisest, kuid sel juhul on tõendamise kohustus andmetöötlejal. 

Teil on õigus küsida täiendavaid lisaselgitusi ning vajaduse korral teha korduv pöördumine.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Last updated: 17.04.2024