Vastuväidete esitamine

Teil on õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete kasutamiseks avalikes huvides oleva ülesande täitmisel või ettevõtja õigustatud huvi alusel töötlemisel.

Vastuväidete esitamine otseturundusele või profileerimisele on Teie absoluutne õigus ning sellisel juhul tuleb andmete töötlemine lõpetada.

Teil peab olema põhjendatud kahtlus, et selline andmete töötlemine rikub Teie õiguseid ning on ülemäärane.

Näiteks võib esitada vastuväiteid kahtluse korral, et andmeid on kogutud suuremas mahus, kui nende kasutamise eesmärgi täitmiseks on vajalik. Või kui andmete kogumiseks on olemas õiguslik alus, kuid nende avalikustamine on Teie hinnangul ülemäärane.

Inimesel ehk andmesubjektil on õigus esitada vastuväide, kui: 

  • isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides oleva ülesande täitmise või avaliku võimu teostamise käigus;
  • isikuandmeid töödeldakse vastutava andmetöötleja õigustatud huvi alusel;
  • isikuandmeid töödeldakse teadus- või ajaloouuringute tarbeks või statistilisel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui taoline andmetöötlus on ettenähtud avaliku ülesande täitmiseks;
  • isikuandmeid kasutatakse otseturunduslike teadete saatmiseks.

Kui soovite esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, soovitame enne küsida andmete vastutavalt töötlejalt põhjendusi, milleks on Teie andmete töötlemine vajalik.


Pöörduda võib kas suuliselt või kirjalikult ning oluline on väljanduda selgesõnaliselt, mida täpselt soovite ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Taotluse soovitame esitada kirjalikult, et jääks maha jälg Teie soovist.

Taotluse saajal on õigus nõuda Teie isiku tuvastamist. See tähendab, et Teilt võib nõuda  digitaalallkirjastatud taotlust või isikut tõendava dokumendi esitamist.

Ettevõte või asutus on kohustatud Teile andmed esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödudes pärast taotluse saamist. Andmetöötlejal on õigus Teilt küsida tähtaja pikendust ja vajadusel täpsustada taotlust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Keeldumise korral tuleb Teid teavitada ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Keeldumisel tuleb teile põhjendada, miks arvatakse, et andmetöötluse õigustatud põhjused on üksikisiku huvidest kaalukamad. Keeldumisega koos tuleb teavitada õigusest esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Vastuväidetega arvestamise eest ei tohi küsida tasu. Siiski, kui andmetöötleja hinnangul on Teie taotlus selgelt põhjendamatu või ülemäärane näiteks korduva iseloomu tõttu, võib küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks või keelduda vastuväidetega arvestamisest, kuid sel juhul on tõendamise kohustus andmetöötlejal. 

Teil on õigus küsida täiendavaid lisaselgitusi ning vajaduse korral teha korduv pöördumine. Lisaks on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

  • Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed. Isikukood ei ole kohustuslik, aga see võib olla oluline, et eristada Teid samanimelistest isikutest.
  • Täpne selgitus, milliste isikuandmete kasutamisele vastuväiteid esitate ning põhjendusi miks te arvate, et andmete töötlemine rikub teie õiguseid.
Andmete vastutav töötleja  ei tohi Teie isikuandmeid edasi töödelda, välja arvatud, kui:
  • selleks on mõjuv õiguspärane põhjus, mis kaalub üles Teie õigused;
  • see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
Pange tähele!

Isikuandmete töötlemisele vastuväidete esitamise puhul ei saa eeldada, et ettevõte või asutus need andmed oma andmebaasist kustutab. 

Kustutamiseks peate eraldi taotluse esitama.

Last updated: 15.04.2024