Andmekaitsetingimuste koostamisest

Andmekaitsetingimused aitavad inimesel omada ülevaadet, mida tema andmetega tehakse ja andmetöötleja saab paremini kontrollida andmetöötluse protsesse.

MIS ON ANDMEKAITSETINGIMUSED 

Andmekaitsetingimused on oma sisult dokument, mis kirjeldab erinevatesse andmesubjektide kategooriasse kuuluvate isikuandmete töötlustoiminguid.

Kui andmetöötlejal on kasutada näiteks klientide, patsientide, töötajate, veebikülastajate või muu liigituse alusel saadud isikuandmed, peab ta kokku koondama kõikide andmesubjektide kategooriad ning kirjeldama ära nendega tehtavad toimingud. Andmekaitsetingimuste dokument on sama vajalik nagu kliendi, -üld - või tüüptingimused. Andmekaitsetingimused võivad olla kaamerate kasutuskorra osaks või üks peatükk näiteks üldtingimustes.

ANDMEKAITSETINGIMUSED AITAVAD OLLA USALDUSVÄÄRNE

Iga andmetöötleja peab arvestama, et inimesel on õigus teada tema isikuandmetega tehtavatest toimingutest. Vaid erandlikel juhtudel on see õigus piiratud ja sellisel juhul tuleb nõue seadusest. Enamjaolt on inimesel õigus oma isikuandmeid saada. Näiteks videosalvestiste puhul võib olla inimese taotluse täitmine keerulisem, on soovitav andmekaitsetingimustes ära kirjeldada andmete väljastamise aeg.

Mida läbipaistvam on ettevõtte või asutuse andmetöötlus, seda enam peegeldub see andmekaitsetingimustest ja on osa digivisiitkaardist. Läbipaistvus tähendab usaldusväärsust. 

Ettevõtte või asutuse andmekaitsetingimuste dokumendi n-ö vundament peaks vastama vähemalt neljale „milline on“ küsimusele:
 1. Milline on andmete kogumise õiguslik alus?
 2. Milline on andmete elutsükkel ehk kui pikalt andmeid erinevates andmetöötlusprotsessides kasutatakse?
 3. Milline on teie roll erinevate andmete töötlemisel, kas olete vastutav, kaasvastutav või volitatud töötleja?
 4. Milline on inimese võimalus saada infot enda andmete kohta?
Olulised on ka vastused kolmele „kas“ küsimusele:
 1. Kas toimub andmete automaattöötlus?
 2. Kas annate andmeid edasi kolmandatele osapooltele ja kui, siis millisel õiguslikul alusel?
 3. Kas on esitatud andmetöötleja enda kontaktandmed?

Eelpool loetletud on baasküsimused, tegelik küsimuste arv sõltub andmetöötluse ulatuslikkusest ning sellest, kui palju see haarab töötlustoiminguid ja andmesubjektide gruppe.

Andmekaitsetingimustes tuleb viidata ka õigusele pöörduda isikuandmete töötlemise rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Andmekaitsetingimuste koostamiseks peab eelnevalt läbi mõtlema, milliseid toiminguid videosalvestistega tehakse alates salvestamisest kuni kustutamiseni. Seejärel tuleb välja selgitada, kas salvestiste saamiseks ja edasisteks andmetöötlustoiminguteks on olemas õiguslik alus. Oluline, et andmekaitsetingimused on sõnastatud lihtsalt ja inimesele arusaadavalt ning on hõlpsasti inimesele kättesaadavad. 

ANDMEKAITSETINGIMUSED VIDEOVALVES

Videovalve korraldaja on andmetöötleja, kes peab järgima isikuandmete kaitse nõudeid. 

Andmetöötleja peab olema valmis kõigile valvekaamera alasse jäävatele inimestele oma videovalve eesmärki põhjendama ning vastama küsimusele, miks ja kuidas on teie õigus videojälgimisele inimese õigusest privaatsusele kaalukam.

Andmekaitsetingimuste koostamine võimaldab ühte dokumenti koondada vastused, mida inimesel kui andmesubjektil on õigus küsida oma isikuandmete töötlemise kohta. Ühtlasi hõlbustab andmekaitsetingimuste koostamine andmetöötleja enda jaoks õigusliku aluse leidmist ja töötlemise vajaduse hindamist, kuivõrd tingimuste koostamine eeldab töötlemistoimingute läbi mõtlemist ning üleüldise töötlemise vajaduse hindamist. 

 ABIKÜSIMUSED ANDMEKAITSETINGIMUSTE KOOSTAMISEKS
 1. Kellelt saab inimene infot oma isikuandmete kohta ja kui ta soovib näha või saada enda isikuandmetega salvestist, siis mismoodi on see lahendatud?
 2. Kas annate salvestisi edasi politseile või põhjendatud juhtudel teistele isikutele? Kellel on põhjendatud juhtudel õigus salvestisi saada ja miks?
 3. Kuidas salvestisi kasutate? Millised on erinevad andmetöötlustoimingud, kus salvestisi kasutate? Kas salvestisi kasutate näiteks automaatotsuste tegemisel?
 4. Millised on Teie andmetöötlustoiminguid võimaldavad õiguslikud alused?
 5. Kui kaua salvestisi säilitatakse?

Andmekaitsetingimuste sisu tuleb üleeuroopalisest õigusaktist - isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM), mis sätestab nõuded andmetöötluse läbipaistvusele. Vastutav töötleja peab olema võimeline tõendama, et isikuandmete töötlemine on andmesubjektile läbipaistev. 

Inimeste teavitamist reguleerivad IKÜM artiklid 12-13.

Andmekaitsetingimustes tuleb viidata ka õigusele pöörduda isikuandmete töötlemise rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Last updated: 25.04.2024