Teabenõude täitmine

Teabenõudega saab asutus välja anda konkreetset teavet või dokumenti, mis on olemas.

Juhul, kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt koguda ja analüüsida ning selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis on see selgitustaotlus, millele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses ettenähtud korras 30 päeva jooksul.

Teabenõude võib vastu võtta nii suuliselt kui posti või elektrooniliste kanalite kaudu. Teabenõudja ei pea põhjendama miks ta teavet soovib. Üldjuhul ei ole vaja teabenõuet ka allkirjastada, välja arvatud juhul, kui küsija soovib kas enda või teise isiku piiranguga andmeid. Kui teabenõudja soovib piiranguga andmeid, võib teabevaldaja nõuda allkirjastatud teabenõuet ja põhjendust, mis eesmärgil teavet soovitakse.

Teabenõude täitmisest
 • Teabenõude peab täitma viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.
 • Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks.
 • Teabenõude menetluse tähtaegu arvestatakse teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.
 • Kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.

Ametnik või töötaja peab inimest teabe saamiseks igati abistama, näiteks arusaadavalt selgitama, kus vajalik teave asub ning kuidas sellele ligi pääseda.  Kui teabenõudest ei selgu, millist teavet inimene soovib, peab ametnik teabe vajajaga ühendust võtma ja selle välja selgitama.

Teabenõudes peavad olema esitatud järgmised andmed:
 • teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
 • asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
 • teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
 • taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
 • taotletav teabenõude täitmise viis.
Suuliselt saab anda teavet, kui:
 • soovitakse andmeid teabenõudja esitatud avalduse, märgukirja või muu taotluse menetluse kohta;
 • soovitakse andmeid selle kohta, kas teabevaldaja valduses on teabenõudja poolt soovitud teave.

 
Suulisel täitmisel ei ole teabenõude täitja kohustatud dokumente ette lugema.

Last updated: 09.01.2024