Teave isikuandmete kasutamise kohta

Teil on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb. Saada teavet, kuidas oma andmeid vajadusel kas parandada või kustutada ning kuidas saab töötlemist piirata või vastuväidet esitada.

Teil on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb.

 • Kas ja milliseid isikuandmeid töödeldakse?

 • Millisel eesmärgil neid andmeid töödeldakse?

 • Kellele on Teie isikuandmeid juba edastatud ja avalikustatud ning kellele võidakse neid edastada ja avalikustada?

 • Isikuandmete säilitamise aeg.

 • Kui andmed ei pärine teilt endalt, siis teave andmete allika kohta.

 • Teavet automatiseeritud otsuste ning profiilianalüüsi tegemise kohta.

 • Teavet isikuandmete edastamise kohta kolmandas riigis asuvale andmetöötlejale või rahvusvahelisele organisatsioonile.

Kui andmetöötleja saab Teie andmed nõusoleku alusel, siis peate olema informeeritud õigusest oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Pange tähele!

Paljud ettevõtted ja asutused pakuvad iseteenindusportaali kaudu võimalust tutvuda oma andmetega. Oma isikuandmeid on võimalik näha riigiportaalis www.eesti.ee.

Kui isikuandmeid töödeldakse vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel, siis peate saama teavet ka selle kohta.

Kui andmed küsitakse Teilt endalt, tuleb andmetöötlejal anda infot, millisest õigusaktist või lepingust andmetöötluse vajadus tuleb. Samuti peab andmetöötleja selgitama, millised on võimalikud tagajärjed esitamata jätmisel. Teil peab olema üheselt selge, milliste andmete töötlemine on kohustuslik, soovitatav ja mis vabatahtlik.

Esitage andmete vastutavale töötlejale taotlus, kus kirjeldate ära oma soovi. Taotluse võib esitada kas suuliselt või kirjalikult ning oluline on kirjeldada selgesõnaliselt, mida täpselt soovite ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Soovitame esitada oma taotlus kirjalikult, et jääks maha jälg Teie soovist.

Taotluse saajal on õigus nõuda Teie isiku tuvastamist. See tähendab, et Teilt võib nõuda  digitaalallkirjastatud taotlust või isikut tõendava dokumendi esitamist.

 • Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed. Isikukood ei ole kohustuslik, aga see võib olla oluline, et eristada Teid samanimelistest isikutest.
 • Milliste andmete koopiat soovite ja kas soovite rohkem kui ühte eksemplari. Lisakoopiate puhul võidakse küsida Teilt kulude katmiseks mõistlikku tasu.
 • Mil viisil teavet soovite teavet saada, kas näiteks elektrooniliselt esitatud taotlusele tuleb vastata elektrooniliselt või soovite saada info muul viisil.

Ettevõte või asutus on kohustatud Teile andmed esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödudes pärast taotluse saamist. Andmetöötlejal on õigus Teilt küsida tähtaja pikendust ja vajadusel täpsustada taotlust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Andmete väljastamisest saab andmetöötleja keelduda juhul, kui see kahjustab teiste isikute õigusi ja vabadusi. Keelduvast otsusest tuleb Teid teavitada ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

Tasu andmete väljastamise eest ei ole üldjuhul lubatud küsida, välja arvatud lisakoopiate eest. Andmetöötlejal on võimalus küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks, kui Teie taotlusega peaks kaasnema ülemäärane kulu, näiteks sarnase info korduvküsimise korral. Juhul, kui Teie taotlus ei ole põhjendatud, võib andmetöötleja keelduda andmete väljastamisest. Sel juhul on tõendamise kohustus andmetöötlejal. 

 • Teil on õigus taaskord pöörduda andmetöötleja poole, et esitada taotlus uuesti. 
 • Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. 

Andmekaitsetingimused peavad kindlasti sisaldama järgmist:

 • vastutava töötleja nime ja kontaktandmeid;
 • andmekaitsespetsialisti kontaktandmeid, kui ta on määratud;
 • kui andmed ei ole saadud Teilt endalt – andmete liigid ning nende päritoluallikad;
 • isikuandmete töötlemise eesmärke ning õiguslikke aluseid (nt leping, nõusolek);
 • isikuandmete säilitamistähtaegu või kui see ei ole võimalik, siis vähemalt tähtaja määramise põhimõtteid;
 • teavet Teie õiguste kohta oma andmete osas;
 • kui andmeid edastatakse teistele isikutele, siis milliseid andmeid ja kes on isikuandmete vastuvõtjad;
 • kui andmed kavatsetakse edastada kolmandasse riiki, siis täpsem asjakohane teave selle kohta;
 • kui tehakse automatiseeritud otsuseid, siis sellekohane teave, sh teave otsuste tegemise loogika ja otsuste mõju või tagajärgede kohta.

Teavitamise kohustus jagatakse üldjuhul kaheks - kas isikuandmed on saadud Teilt endalt või need on saadud muudest allikatest. Vastavalt sellele erineb teavitamise sisu ja aeg.

Andmekaitsetingimustest, mida vahel nimetatakse ka privaatsuspoliitikaks tuleb teavitada:

 • kohe, kui Teilt kogutakse isikuandmeid;
 • kui ettevõte või asutus muudab oluliselt oma andmekaitsetingimusi;
 • kui isikuandmeid planeeritakse töödelda muudel eesmärkidel, kui neid algselt koguti.

Kui Teie isikuandmed on saadud muudest allikatest, tuleb Teid andmekaitsetingimustest teavitada ühe kuu jooksul. Mitte teatamise erisus tuleb juhtudest, kui andmete saamine või dokumenteerimine on ettenähtud seaduses, mis on olnud andmetöötluse õiguslikuks aluseks. 

Juhul, kui isikuandmeid ei ole kogutud inimeselt endalt, siis ei pea talle teada andma andmekaitsetingimustest:

 • Kui andmete saamine või dokumenteerimine on selgesõnaliselt kirjas seaduses;
 • Kui see nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi ja tingimusel, et teave on avalikult kättesaadavaks tehtud;
 • Kui isikuandmed on saladuses ametisaladuse hoidmise kohustuse tõttu.

Last updated: 15.04.2024