Juurdepääsupiiranguga teave

Juurdepääsupiiranguga teave on teabevaldaja valduses olev teave, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang(ud) seaduses sätestatud korras. Ehk siis teabevaldaja saab oma valduses olevale teabele juurdepääsu piirata üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus.

Juurdepääsupiirangu seadmise eesmärk on teabevaldaja kohustus kaitsta tema valduses olevat infot, mille avalikuks tulek võib riivata kellegi eraelu, selles sisaldub oht teiste isikute põhiõiguste rikkumisele või kui see kahjustab kellegi majandustegevust läbi ärisaladuse avalikuks tulemise. 

Juurdepääsupiirangu alused on ära toodud avaliku teabe seaduse (AvTS) §-s 35 ning valdkondlikes eriseadustes. Teave, millele ei tohi juurdepääsu piirata on sätestatud §-s 36.

Juurdepääsupiirang kehtestatakse dokumendile kuni viieks aastaks, kui valdkondlik õigusakt ei ole kehtestanud erandit. Kui piirangu põhjus püsib, võib seda pikendada veel kuni viieks aastaks. Juurdepääsupiirangu pikkus ei tulene dokumendi säilitamise tähtajast.

Isikuandmeid sisaldavale asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabele saab kehtestada juurdepääsupiirangu 75. aastaks või isiku surmast alates 30. aastaks, või kui surma ei ole võimalik tuvastada, siis 110 aastaks alates isiku sünnist. 

Juurdepääsupiirang kehtestatakse alates dokumendi koostamisest või saamisest. Piirangute kohaldamise, tühistamise ja pikendamise otsustab asutuse juht või tema poolt volitatud isik. 

Avaliku teabe seaduse üldjuhend.

             Lihtsa vormistuse näide:

                    ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS (AK)

             ASUTUSE NIMI

                 MÄRGE TEHTUD "..." ............20.....a

                   JUURDEPÄÄSUPIIRANG KEHTIB 

                      .............................................

                      JUURDEPÄÄSUPIIRANGU ALUS

                       avaliku teabe seadus AvTS § 35 .....

Last updated: 09.01.2024