Isikuandmed uuringutes

Alates 15. jaanuarist 2019 kuuluvad isikuandmete kaitse seaduse reguleerimisalasse poliitikakujundamise eesmärgil tehtavad uuringud ning teadus - või ajaloouuringud, mille all peetakse silmas teadustegevuse eesmärgil läbiviidavaid uuringuid teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse mõistes. Lisaks reguleerib seadus uuringud riikliku statistika vajaduseks.

Teadusuuringu läbiviijal tuleb esmalt analüüsida, kas ja millisel õiguslikul alusel hakatakse soovitud isikuandmeid koguma ning töötlema. Kui õiguslik alus puudub, ei tohi teadusuuringu jaoks isikuandmeid koguda/töödelda. 

Teadusuuringu tegemise õiguslikuks aluseks saab eelkõige olla, kas isiku nõusolek, avalikes huvides oleva ülesande täitmine (seadus) või eraõigusliku teadusuurija puhul lisaks veel õigustatud huvi.

Seaduses märgitud juhtudel on vaja taotleda uuringu läbiviimiseks luba. Vastav luba tuleb taotleda kas teadusvaldkonna eetikakomiteelt või Andmekaitse Inspektsioonilt. Teatavatel juhtudel tuleb luba taotleda nii eetikakomiteelt kui Andmekaitse Inspektsioonilt. Sellisteks juhtudeks on poliitikakujundamise uuringud eriliigiliste isikuandmetega. 

Millal ei ole vaja teadusuuringuks luba taotleda?
  • Luba ei ole vaja taotleda, kui isikuandmeid töödeldakse teadusuuringus isiku nõusolekul. Kuid sellisel juhul rakendub isikuandmete töötlemisele üldine andmekaitse regulatsioon.
  • Luba ei ole vaja taotleda, kui teadusuuring viiakse läbi anonüümsete andmetega (st isik on tähistatud tunnusega, mis ei võimalda teda tuvastada), siis neid andmeid ei loeta seaduse mõistes isikuandmeteks. Kuid teatavatel juhtudel on vaja luba isikuandmete anonüümimiseks, näiteks siis, kui andmeid anonümiseerib inimene.
Millal on vaja Andmekaitse Inspektsioonilt luba taotleda? 
  • Luba on vaja taotleda, kui asutus viib läbi poliitikakujundamise uuringu ning selleks tehakse päringuid teise vastutava või volitatud töötleja andmekogusse või kasutatakse teise vastutava või volitatud töötleja vastutusalas olevaid andmete kogumeid.

​Kui poliitikakujundamise uuring viiakse läbi eriliigiliste isikuandmetega, peab olema enne AKI-lt loa taotlemist saadud luba eetikakomiteelt. 

Kui asutus tellib poliitikakujundamise eesmärgil tehtava uuringu, siis on asutus tellijana vastutav töötleja. Uuringufirma, kes asutuse tellimusel uuringut läbi viib, on volitatud töötleja. Uuringu taotlusvormi peab allkirjastama vastutav töötleja.

  • Luba on vaja taotleda, kui eriliigilisi isikuandmeid sisaldav uuring viiakse läbi teadusvaldkonnas, kus puudub eetikakomitee. Tavapäraste isikuandmetega tehtavad uuringud ei vaja Andmekaitse Inspektsiooni luba.
Millal on vaja eetikakomitee luba taotleda?
  • Luba on vaja taotleda, kui uurija viib läbi teadusuuringut eriliigiliste isikuandmetega. Loa taotlus tuleb teha teadusvaldkonna eetikakomiteele.

Loa taotlemisel tekkivate küsimuste korral saab nõu küsida vaneminspektorilt telefonil 627 4132 või e-posti aadressil [email protected].

Kas küsitluste läbiviimiseks on luba vaja? 

Küsitluste ja rahuloluuuringute läbiviimist isikuandmete kaitse seadus § 6 ei reguleeri, kuid  läbiviimisel tuleb arvestada andmetöötluse üldise regulatsiooni- töötlemise õiguslike alusteandmetöötleja kohustustega ning andmetöötlemise põhimõtetega.

Mida arvestada nõusoleku alusel läbiviidava teadusuuringu tegemisel?

Kui teadusuuring viiakse läbi isiku nõusolekul, siis peab nõusoleku vorm vastama isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele. See tähendab, et nõusolekus peavad olema selgelt määratletud andmed, mille töötlemiseks luba antakse, andmete töötlemise eesmärk ning isikud, kellele andmete edastamine on lubatud, samuti andmete kolmandatele isikutele edastamise tingimused ning andmesubjekti õigused tema isikuandmete edasise töötlemise osas. Vaikimist või tegevusetust nõusolekuks ei loeta. Nõusolek võib sealjuures olla osaline ja tingimuslik. Lähemalt saab nõusoleku kohta lugeda isikuandmete töötleja üldjuhendi peatükist 9.

Teadusuuringu loa taotlemiseks poliitikakujundamise uuringute läbiviimiseks tuleb vastutaval andmetöötlejal esitada inspektsioonile taotlus.

Lae taotlus alla.

Taotlus koos lisaga tuleb saata aadressile [email protected]

Loa taotlemisel tekkivate küsimuste korral saab nõu küsida telefonil 6274132 või e-posti aadressil [email protected].

Last updated: 25.04.2024