Isikuandmete parandamine

Teil on alati õigus nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need ei ole täpsed ning kui ebatäpsusel võib olla mõju Teie elule.

Juhul kui parandamist vajavad andmed on edastatud mõnele teistele andmetöötlejatele, siis vastutav töötleja peab ise Teie korrektsed andmed teisele töötlejale edastama. Kui see eeldab ebaproportsionaalseid pingutusi, võib vastutav andmetöötleja jätta info edastamata. Samas on Teil õigus küsida, kellele on ebaõigeid andmeid edastatud ning andmetöötleja peab selgitama.
Kellelt saate nõuda andmete parandamist?

Andmete parandamist on õigus nõuda Teie isikuandmete vastutavalt töötlejalt, kelleks saab olla ettevõtte, asutus, mittetulundusühing või muu juriidiline ja füüsiline isik.

Kuidas nõuda andmete parandamist?

Esitage andmete vastutavale töötlejale taotlus, kus kirjeldate ära oma soovi. Taotluse võib esitada kas suuliselt või kirjalikult ning oluline on kirjeldada selgesõnaliselt, mida täpselt soovite ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Soovitame esitada oma taotlus kirjalikult, et jääks maha jälg Teie soovist.

Taotluse saajal on õigus nõuda Teie isiku tuvastamist. See tähendab, et Teilt võib nõuda  digitaalallkirjastatud taotlust või isikut tõendava dokumendi esitamist.

Mida kirjutada taotlusse?
  • Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed. Isikukood ei ole kohustuslik, aga see võib olla oluline, et eristada Teid samanimelistest isikutest.
  • Täpne selgitus, milliseid andmeid arvate olevat ebaõiged või mittetäielikud.
  • Paranduse või täienduse aluseks olev teave (nt dokument, nimevahetuse otsus vms), kui see on olemas.
Millal peab andmetöötleja vastama ning kas see on tasuline?

Ettevõte või asutus on kohustatud Teile andmed esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödudes pärast taotluse saamist.Andmetöötlejal on õigus Teilt küsida tähtaja pikendust ja vajadusel täpsustada taotlust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Parandamisest või täiendamisest keeldumisel tuleb samuti teavitada ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Keeldumist tuleb põhjendada ja Te peate saama info, miks arvatakse andmed olevat õiged ja täielikud.

Ebaõigete andmete parandamise või täiendamise eest ei tohi küsida tasu. Siiski, kui andmetöötleja hinnangul on teie taotlus selgelt põhjendamatu või ülemäärane näiteks korduva iseloomu tõttu, võib  küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks või keelduda kustutamisest, kuid sel juhul on tõendamise kohustus andmetöötlejal. 

Kui andmetöötleja vastus ei rahulda

Teil on õigus küsida täiendavaid lisaselgitusi ning vajaduse korral teha korduv pöördumine.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Pange tähele!

Andmete parandamine ei tähenda automaatselt, et esialgsed andmed kustutatakse. Selleks, et saada andmed kustutatud, tuleb teha eraldi taotlus. Kasulik on esitada taotlus andmete kustutamiseks koos andmete parandamise taotlusega.

Last updated: 15.04.2024