Isikuandmete ülekandmine

Teil on õigus küsida ettevõttelt enda kohta kogutud isikuandmeid arusaadaval kujul ja vormis ülekandmiseks teisele ettevõttele, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada, kuid Teie andmeid töötleval ettevõttel peab olema selleks toiminguks tehniline valmisolek.

Andmete ülekantavuse nõudmiseks peavad olema täidetud teatud tingimused.

  • Andmed peavad olema struktureeritult, üldkasutavas vormingus ning masinloetaval kujul. 
  • Andmed on kogutud Teie nõusolekul või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, samuti lepingueelsete meetmete võtmiseks.
Pange tähele!

Ülekandmisele ei kuulu mitte ainult andmed, mida olete teenuse saamiseks sisestanud, vaid ka andmed, mis on tekkinud teenuse kasutamise käigus, milleks võivad olla näiteks külastusajalugu, liiklus- ja asukohaandmed, ostude ajalugu jne.

Andmeid saab ühelt ettevõttelt teisele ettevõttele üle kanda vaid juhul, kui see on tehniliselt võimalik ning mahus, mida Teil oleks võimalik saada ka enda kasutusse.

Ülekandmist ei saa nõuda avaliku ülesande täitmise või avaliku võimu teostamise käigus kogutud andmetele.

See tähendab, et isikul on õigus küsida ettevõttelt enda kohta kogutud isikuandmeid arusaadaval kujul ja vormis ülekandmiseks teisele ettevõttele, mille teenuseid soovitakse näiteks edaspidi kasutada. Andmeid saab küsida ettevõttelt teisele ettevõttele üle kandmiseks samas ulatuses, mida oleks muidu võimalik enda kasutusse saada. 

Andmete ülekandmise õigust saab kohaldada ainult elektrooniliselt töödeldavatele andmetele tingimusel, kui see on tehniliselt võimalik.

Andmete ülekandmine ei ole absoluutne kohustus, sest seda saab nõuda vaid siis, kui selleks on ettevõttel tehniline valmisolek. Juhul kui tehniline valmisolek puudub, tuleb seda küsijale põhjendada.

Näiteks, kui inimene avab veebipoes oma konto, sisestab sinna nime, telefoni, arvelduskonto numbri, aadressi ja maksekaardi numbri ning kontole hakkab tekkima ostuajalugu, peab ettevõtja olema valmis veebikonto andmete ülekandmiseks. Juhul kui inimene soovib, peab ta saama kas enda kasutusse või teisele ettevõttele edastamiseks kõik isikuandmed ning seda struktureeritud ja masinloetaval kujul. Ettevõttel ei ole kohustust anda ärisaladust paljastavat teavet või muud olulist infot, mille ettevõte ise on loonud uue eraldiseiva väärtusena (nt kui ettevõte on teostanud saadud andmete põhjal analüüse). 
 

Esitage andmete vastutavale töötlejale taotlus, kus kirjeldate ära oma soovi. Taotluse võib esitada kas suuliselt või kirjalikult ning oluline on kirjutada selgesõnaliselt, mida täpselt soovite ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Soovitame esitada oma taotlus kirjalikult, et jääks maha jälg Teie soovist.

Taotluse saajal on õigus nõuda Teie isiku tuvastamist. See tähendab, et Teilt võib nõuda  digitaalallkirjastatud taotlust või isikut tõendava dokumendi esitamist.

Taotluses peab olema:
  • taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed. Isikukood ei ole kohustuslik, aga see võib olla oluline, et eristada Teid samanimelistest isikutest;
  • milliseid andmeid soovite ülekandmiseks;
  • teave, kas soovite struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul andmeid endale koopiana või soovite nende ülekandmist teisele ettevõttele.

Ettevõte või asutus on kohustatud Teile andmed esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödudes pärast taotluse saamist. Andmetöötlejal on õigus Teilt küsida tähtaja pikendust ja vajadusel täpsustada taotlust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Keeldumise korral Teid samuti teavitada ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Keelduda saab juhul, kui ettevõttel küsitud isikuandmeid ei ole või kui see kahjustab teiste isikute õigusi ja vabadusi, sh ärisaladust ja autoriõigust või andmed ei vasta ülekantavuse tingimustele.

Keeldumist peab Teile põhjendama ning sellega koos teavitama õigusest esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Andmete ülekandmise eest ei tohi küsida tasu. Siiski, kui andmetöötleja hinnangul on taotlus selgelt põhjendamatu või ülemäärane, võib küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks või keelduda andmete ülekandmisest, kuid sel juhul on tõendamise kohustus andmetöötlejal. 

Teil on õigus uuesti pöörduda, et anda täiendavaid põhjendusi, miks Te soovite, et Teie taotlus rahuldatakse. Lisaks on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Andmete ülekantavuse nõudmiseks peavad olema täidetud teatud tingimused:
  • Andmed peavad olema struktureeritult, üldkasutavas vormingus ning masinloetaval kujul. 
  • Andmed on kogutud Teie nõusolekul või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, samuti lepingueelsete meetmete võtmiseks.
Oluline meelde jätta!

Andmete ülekandmisel ei saa eeldada, et ettevõte need oma andmebaasist kustutab. Kustutamiseks peate eraldi taotluse esitama.

Last updated: 15.04.2024