Andmetega tutvumine

Andmesubjektil ehk inimesel on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb.

Teil on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb:

  • Kas ja milliseid isikuandmeid töödeldakse?
  • Millisel eesmärgil neid andmeid töödeldakse?
  • Kellele on Teie isikuandmeid juba edastatud ja avalikustatud ning kellele võidakse neid edastada ja avalikustada?
  • Isikuandmete säilitamise aeg.
  • Kui andmed ei pärine teilt endalt, siis teave andmete allika kohta.
  • Teavet automatiseeritud otsuste ning profiilianalüüsi tegemise kohta.
  • Teavet isikuandmete edastamise kohta kolmandas riigis asuvale andmetöötlejale või rahvusvahelisele organisatsioonile.
Pange tähele!

Paljud ettevõtted ja asutused pakuvad iseteenindusportaali kaudu võimalust tutvuda oma andmetega. Oma isikuandmeid on võimalik näha riigiportaalis www.eesti.ee. 

Teil on õigus:

Saada teavet, kuidas oma andmeid vajadusel kas parandada või kustutada ning kuidas saab töötlemist piirata või vastuväidet esitada. Lisaks on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtu poole. 

Kuidas andmetega tutvuda?


Esitage andmete vastutavale töötlejale taotlus, kus kirjeldate ära oma soovi. Igal inimesel on õigus omada ülevaadet: milliseid isikuandmeid, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel töödeldakse.

Taotluse võib esitada kas suuliselt või kirjalikult. Oluline on kirjeldada selgesõnaliselt, mida täpselt soovite ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Kui inimene soovib saada andmetöötlejalt konkreetset ülevaadet oma isikuandmete kasutamise kohta näiteks kindla ajavahemiku ja andmetöötlustoimingu lõikes, peab organisatsioon seda samuti võimaldama. Kirjaliku taotluse eeliseks on see, et toimingust jääb maha jälg. 

Taotluse saajal on õigus nõuda Teie isiku tuvastamist. See tähendab, et Teilt võib nõuda digitaalallkirjastatud taotlust või isikut tõendava dokumendi esitamist.

Mida kirjutada taotlusse?
  • Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed. Isikukood ei ole kohustuslik, aga see võib olla oluline, et eristada Teid samanimelistest isikutest.
  • Milliste andmete koopiat soovite ja kas soovite rohkem kui ühte eksemplari. Lisakoopiate puhul võidakse küsida Teilt kulude katmiseks mõistlikku tasu.
  • Mil viisil teavet soovite teavet saada, kas näiteks elektrooniliselt esitatud taotlusele tuleb vastata elektrooniliselt või soovite saada info muul viisil.
Millal peab andmetöötleja vastama ning kas see on tasuline?

Ettevõte või asutus on kohustatud Teile andmed esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödudes pärast taotluse saamist. Andmetöötlejal on õigus Teilt küsida tähtaja pikendust ja vajadusel täpsustada taotlust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Andmete väljastamisest saab andmetöötleja keelduda juhul, kui see kahjustab teiste isikute õigusi ja vabadusi. Keelduvast otsusest tuleb Teid teavitada ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

Tasu andmete väljastamise eest ei ole üldjuhul lubatud küsida, välja arvatud lisakoopiate eest. Andmetöötlejal on võimalus küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks, kui Teie taotlusega peaks kaasnema ülemäärane kulu, näiteks sarnase info korduvküsimise korral. Juhul, kui Teie taotlus ei ole põhjendatud, võib andmetöötleja keelduda andmete väljastamisest. Sel juhul on tõendamise kohustus andmetöötlejal. 

Kui andmetöötleja vastus ei rahulda

Teil on õigus uuesti pöörduda andmetöötleja poole, et esitada taotlus uuesti. Lisaks on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. 

Last updated: 07.05.2024