Statistika

Selles artiklis kuvame viimase viie aasta statistikat AKI tegemiste kohta. Statistika jagame tegevuste sisu järgi teavitustöö, järelevalvetöö ning loa- ja erimenetluse jaotustesse.
TEGEVUSNÄITAJAD 2019 2020 2021 2022 2023
Juhendiloome, poliitikanõustamine
Juhendid - 1 - 2 -
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta 8 29 44 44 82
Teavitustöö
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded (esitatud kokku)
2343 1759* 1813 1325 1910
Kõned valveametnikule 1578 1222 1350 1028 1182
Nõustamised ja koolitused 94 71 69 17* 31*
Järelevalvetöö
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) 1 2 3 1 4
     sh ringkirjade adressaate 106 1108 92 7 2177
Võrdlevad seired - 1 1 2 2
     sh seiratute arv - 77 73 11 62
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud kokku)
609 701** 693 936 1068
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) 29 28 30 37 53
Pöördumised IMI kaudu *** 1048 884 929 1520 1971
Kontrollkäigud (järelevalves) - 2 1 3 9
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves) 63 223 214 215 213
Ettekirjutused (reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) 14 37 30 52 37
Väärteoasjad (lõpetatud) 14 12 11 7 8
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) 5 12 10 12 12
Loa- ja erimenetlused
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) 39 16 31 31 30
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta 30 32 20 21 27
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks 1 2 2 1 0
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes 31 10 14 14 15
Rikkumisteated  115 138 145 153 196

* 2022.a ja 2023.a nõustamiste osas statistikat ei peetud.

** statistika tegemise meetod on alates 2019. aastast dokumendihaldussüsteemi muutuse tõttu varasematest aastasest erinev.

*** IMI on Euroopa Liidu siseturu infosüsteem, mille kaudu vahetavad andmekaitseasutused infot ning mille kaudu esitakse kaebusi, selgitustaotlusi, rikkumisteateid ja märgukirju.

Last updated: 05.04.2024