Avaandmed

Inspektsioonil ei ole avaandmetena avaldatavat teavet alates 25.05.2018.
Kuni 24.05.2018 oli inspektsiooni avaandmeteks DIATR register.

Avaandmed on avaliku või erasektori teave, mille kasutamist ei ole seadusega või seadusega kehtestatud korras piiratud. Avaandmed on masinloetavad. 

Teabevaldajatele kehtib avaandmete avaldamise kohustus 2016. aastast. Tegemist on avaliku teabe seaduse (AvTS) mõistes kogutud juurdepääsupiiranguteta teabele taaskasutamise võimaluse andmisega. 

Teabe andmisel üldiseks kasutamiseks peab olema tagatud isiku eraelu puutumatus, autoriõiguste kaitse, riigi julgeoleku kaitse, ärisaladuse ja muu juurdepääsupiiranguga teabe kaitse. Enne teabe avaandmeteks andmist peab teabevaldaja tegema avaandmete mõjuhinnangu.  

Avaandmete kolm tunnust

• need on tehtud tasuta kättesaadavaks kõigile isikutele mistahes kasutuseesmärgil
• andmed on digitaalsed, masinloetavad ja ristkasutatavad teiste andmetega
• andmete levitamiseks ja taaskasutamiseks ei ole seatud piiranguid, taaskasutamiseks ei loeta teabevaldajate vahel teabe vahetamist.

Lugege lisa avaandmete määramise ja kasutamise kohta väljaandest Avaandmete Roheline Raamat.

Avaliku sektori asutuste avaandmed peavad olema kätte saadavad Eesti Avaandmete Portaali kaudu ja avaandmete omaniku veebilehel.

Ühed asutused ja ettevõtted toodavad, koguvad ja säilitavad suurt hulka andmeid ja infosisu nagu statistika, ruumi-, majandus- ja keskkonnaandmed, arhiivimaterjalid, raamatud, muuseumikogud. Teised asutused, ettevõtted ja ka kodanikud seevastu vajavad kogutud teavet, et täita omi ülesandeid või luua uusi väärtusi. Kui info on ühtede poolt kogutud, saavad teised seda kasutada. 

Last updated: 20.03.2024