Juhendid

Siit leiad meie koostatud juhendid nii andmetöötlejale kui ka eraisikule. Juhendid on sisse juhatatud lühikese lõiguga, mille põhjal saad otsustada, kas laed alla PDF formaadis juhendi. Loodame, et leiad siit endale kasulikku materjali. AKI seisukohad ja suunised on kirjeldatud ka KKK-des.
Isikuandmete töötleja üldjuhend

Üldjuhend võtab kokku kõige olulisema, mida isikuandmete töötleja peab teadma. Üldjuhend on suunatud kõigile sektoritele ega sisalda soovitusi kitsamatele tegevusvaldkondadele. Andmetöötleja peab jälgima nii õigusnorme ja õiguspraktikat kui ka infotehnilist arengut, sellest tulenevaid võimalusi ja ohte. Kuid norme rakendavad ja tehnoloogiat kasutavad ikkagi inimesed. Andmeid töötleva ettevõtte/asutuse töökorraldus on kõige alus.

loe edasi
Isikuandmete töötlemine töösuhetes

Käesolev juhendmaterjal sisaldab põhjalikumaid selgitusi töösuhete raames töötajate isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete töötlemist töösuhetes iseloomustavad vastandlikud huvid ja põhiõigused, kõrge abstraktsusastmega õigusnormid, era- ja avaliku õiguse segunemine.

loe edasi
Isikuandmed sotsiaalhooldekande- ja tervishoiusektoris

See juhend käsitleb isikuandmete kogumist ja kasutamist hoolekande ja tervishoiu valdkonnas. Selle valdkonna andmestik on iseäranis tundlik, mistõttu eeldatakse ka suuremat hoolsusvajadust selliste andmete töötlemisel. Juhend on eelkõige suunatud neile, kes tööalaselt puutuvad kokku vajadusega abivajajate andmeid koguda ja edastada politseiametnikele, sotsiaaltöötajatele, tervishoiutöötajatele, haridus- ja lasteasutuste töötajatele. Aga ka kõigile teistele, kes märkavad kedagi, kes võiks vajada hoolekandelist või tervishoiualast abi.

loe edasi
Õigustatud huvi

Juhend on suunatud andmetöötlejatele. Isikuandmete kaitse üldmäärusele (IKÜM) tuginedes põhineb isikuandmete töötlemine sellisel õiguslikul alusel, milleks on õigustatud huvi. Õigustatud huvile tuginemist tuleb eelnevalt tõsiselt kaaluda, sest see nõuab alati põhjendamist ning vastutust. Mida selgem on põhjendus, seda läbipaistvam on andmetöötlus. Kuidas kasutada õigustatud huvi, selle kohta valmis Andmekaitse Inspektsioonil juhend.

Loe edasi
Maksehäirete juhend

Juhend on suunatud nii maksehäireandmete avaldajatele, maksehäireandmete küsijatele-saajatele kui ka inimestele, kelle andmeid avaldatakse.Tehingukäibe usaldusväärsuse huvides lubab isikuandmete kaitse seadus maksehäire- ehk võlaandmete avaldamist teistele isikutele ilma inimese enda nõusolekuta. Teiste isikute kaitset halbade tehingute tegemise eest loetakse kaalukamaks kui võlgniku eraelu kaitset. 
Siiski püüab seadus ära hoida ka võlgnike üleliigset kahjustamist. Juhend selgitab maksehäireandmete avaldamisega seotud õigusi ja kohustusi, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM) ja isikuandmete kaitse seadusest (IKS). 

loe edasi
Juhend kaamerate kasutamise kohta

Juhend on mõeldud kõigile, kes soovivad paigaldada kaamera või kelle paigaldatud kaamera võiks riivata kellegi teise eraelu. Kõik eraisikud, era- ja avaliku sektori esindajad, kes soovivad kaamera paigaldada peavad kaaluma ja hindama, kas kaamera paigaldamisega riivatakse teiste inimeste õigust eraelu puutumatusele. Õigus eraelu puutumatusele ei piirdu ainult koduseinte vahel toimuvaga, vaid kehtib üldiselt kasutatavas ruumis või alal. Eraelu puutumatuse kaitseala hõlmab ka inimese suhtlemist teiste inimestega, isegi kui see toimub avalikus ruumis. Juhend on kehtestatud isikuandmete kaitse seaduse § 56 lg 2 punkti 1 aluse.

loe edasi

Avaliku teabe seaduse üldjuhend

Juhend on mõeldud asutustele, juhend selgitab head haldustava avaliku teabe seaduse (AvTS) täitmisel.

Loe edasi

Last updated: 21.03.2024