Eraparkla leppetrahvi teateid saadetakse mobiilile

PrintPDF Share

Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse §14 lg 1 p 4 on isikuandmete töötlemine lubatud andmesubjekti nõusolekuta, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, välja arvatud delikaatsete isikuandmete töötlemine. Telefoninumber delikaatsete isikuandmete hulka ei kuulu. Kui olete kasutanud mobiiliga parkimise teenust parklmist korraldava ettevõtte hallataval parkimisalal, siis ei saa IKS rikkumiseks pidada seda, kui Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks töödeldakse isikuandmeid. Konkreetse lepinguga seotud andmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ artikkel 6b sätestab, et isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ega töödelda hiljem viisil, mis on vastuolus kõnealuste eesmärkidega. Tuginedes eeltoodule leiame, et IKS § 6 punkti 2 ja § 14 lg 1 punkti 4 alusel võib korduvalt kasutada juba teadaolevaid isikuandmeid, kui isikuandmete töötlemine ei ole vastuolus andmetöötluse eesmärkidega ning isikuandmeid säilitatakse seaduse alusel. Seega kui olete eelnevalt edastanud parkimist korraldavale ettevõttele enda isikuandmed parkimiseks, siis on ettevõttel õigus kasutada Teie kontaktandmeid sarnases menetluses.

Andmekaitse Inspektsioon soovitab eraparklaid haldavatel ettevõtetel enne trahviteatise saatmist veenduda, et seos sõiduki ja seda telefonilt parkinud isiku vahel on jätkuvalt olemas. Siinjuures puudub ettevõttel õigus nõuda kolmandate isikute andmeid  nt kui auto on edasi müüdud.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner