Andmehaldust käsitlev õigusakt

Andmehaldust käsitlev õigusakt on osa Euroopa andmestrateegiast, mida rakendatakse alates 24.09.2023. Eesmärgiks on võimendada asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmete taaskasutust luues selge struktuur andmete jagamiseks ja ühiskasutuseks.

Andmealtruism

Andmealtruism – andmete vabatahtlik jagamine, mis põhineb andmesubjektide nõusolekul, soovimata või saamata selle eest tasu, kasutades andmeid üldhuvi eesmärgil

Üksused, mis kuuluvad tunnustatud andmealtruismiorganisatsioonide avalikku riiklikku registrisse. On äratuntavad ühtse logo järgi. Võivad kirjalikus ja suulises suhtluses kasutada mõistet „liidus tunnustatud andmealtruismiorganisatsioon“. 

Taotlev üksus peab vastama Artikkel 18 kehtestatud nõuetele. Taotluse peab esitama selles liikmesriigis, kus on tema asukoht (mitme asukoha puhul selles liikmesriigis, kus on tema peamine asukoht ja kui asukoht pole liidus, määrab seadusliku esindaja ühes neist liikmesriikides, kus teenust osutatakse). Kui üksus vastab nõuetele, teeb AKI äriregistrisse vastava märke 12 nädala jooksul pärast registreerimise taotluse kättesaamise kuupäevast. Registreerimine kehtib kõigis liikmesriikides. Igast registrikandest tuleb teavitada komisjoni. 

Registreerimise üldnõuded (üldhuvi, mittetulunduslik, õiguslikult sõltumatu), läbipaistvusnõuded (andmete säilitamine, tegevuse aastaaruanne), erinõuded (andmesubjektide ja andmevaldajate õiguste ja huvide kaitsmine), eeskirja nõuded (komisjoni kehtestatud eeskiri andmete turvalisuse säilitamiseks nende käitlemisel+ teabevahetuse tegevuskavade välja töötamine, et teadlikkust andmealtruismist suurendada).

Andmesubjektid ja andmevaldajad läbi nõusoleku vormi. 

Euroopa Komisjon töötab välja Euroopa andmealtruismi nõusolekuvormi. Vorm võimaldab saada nõusoleku kõigis liikmesriikides ühtses vormis.

Andmejagamisteenus

Andmevahendusteenus - kahepoolne või mitmepoolne andmevahetus või selliste platvormide/andmebaaside loomine, mis võimaldavad andmeid vahetada või ühiselt kasutada, et andmesubjekte/andmevaldajaid viia kokku andmekasutajatega. Andmejagamisteenuste jaoks kehtestatakse teavitamise kord, et tagada usaldusväärsel andmevahetusel põhinev andmehaldus liidus.

Teenused, mille eesmärk on vahendada andmekasutajaid ning juriidilisest isikust andmevaldajaid või andmesubjekte; andmekooperatiivide teenused, millega toetatakse kooperatiivi kuuluvate üksikisikute/üksikettevõtjate/VKEde positsiooni teadlike valikute tegemisel enne andmekasutuseks loa andmist.   

Teenuseosutaja teatis peab sisaldama artikkel 10 punktis 6 välja toodud teavet. AKI teavitab komisjoni koheselt kõigist uutest teatistest. Pärast teavitamist on teenuseosutajal koheselt õigus osutada andmejagamisteenuseid kõigis liikmesriikides. Kui teenuseosutaja tegevuse lõpetab, teavitab ta AKI-t 15 päeva jooksul, mille järel teavitab AKI viivitamatult komisjoni. Teenuseosutaja võib nõuda AKI-lt standardteatise väljastamist, millega kinnitatakse, et teenuseosutaja on teatise esitanud.

Andmejagamisteenus peab olema ainus andmekasutuseesmärk, ning peab kuuluma eraldi juriidilise isiku tegevuse alla. Tegevuse käigus kogutud metaandmeid võib kasutada ainult nimetatud teenuse arendamiseks. Teenuse hind peab olema läbipaistev ja õiglane. Pettuste ja kuritarvituste vältimiseks kehtestatakse juurdepääsukord. Teenuseosutaja peab tagama teenuste järjepidevuse ja vajalikud tagatised, et andmevaldajatel ja -kasutajatel oleks juurdepääs oma andmetele maksejõuetuse korral. Andmesubjektide nõusoleku taotlemisel peab teenuseosutaja esitama vastava jurisdiktsiooni. Täpsemad tingimused kehtestatud artiklis 11. Andmejagamisteenuse osutajatele kehtestatud nõudeid ei kohaldata üksuste suhtes, kes tegelevad andmealtruismiga.

Last updated: 24.01.2024