Seired

Võrdleva seirega võtab inspektsioon vaatluse alla ühekorraga kümneid kuni sadu objekte. Seire viib inspektsioon enamasti läbi kirjavahetuse või veebivaatluse teel. Seire annab üldistavat tagasisidet mõne konkreetse probleemi kohta. Seire käigus avastatud puuduste asjus annab inspektsioon asjaosalistele tagasisidet ja soovitusi. Tõsisemate puuduste korral aga alustab alustab järelevalve- või väärteomenetlust.

Telefonikõnede salvestamine avalikus sektoris 2023

Seire valimisse kuulusid valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused. Eesmärk oli kaardistada avaliku sektori institutsioonide poole telefoni teel pöördujate isikuandmete töötlemisega kaasnevad kitsaskohad.

Loe kokkuvõtet

Andmeladude seire 2022

Andmekaitse Inspektsioon viis perioodil suvi 2021 kuni kevad 2022 riigi valitsussektoris läbi andmeladude seire. Seire oli ajendatud asjaolust, et andmeladudele pole täna eraldi õiguslikku regulatsiooni. 

loe kokkuvõtet

Last updated: 10.04.2024