Strateegia ja missioon

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust.

Seisame õigusrikkumiste lõpetamise eest isikuandmete kasutamisel ja kaitseme igaühe põhiseaduslikke õigusi:

 • õigust saada teavet asutuste ja ametiisikute tegevuse kohta;
 • õigust pere- ja eraelu puutumatusele isikuandmete kasutamisel;
 • õigust pääseda enda kohta kogutud andmete juurde.

Laimu ja au teotamise ning lepingu rikkumisega seotud vaidlused on tsiviilasjad, mida lahendavad maakohtud.

Teostame järelevalvet järgmiste õigusaktide täitmise üle:

 1. isikuandmete kaitse üldmäärus
 2. isikuandmete kaitse seadus
 3. avaliku teabe seadus
 4. elektroonilise side seadus
 5. rahvusvahelised õigusaktid, mis reguleerivad piiriülest isikuandmete töötlemist

Andmekaitse Inspektsiooni strateegia 2021-25

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) täidab riigi ülesandeid isikuandmete kaitse ja avaliku teabe valdkonnas:

 • AKI teeb järelevalvet, vajadusel sundi rakendades;
 • AKI tegutseb inimeste huvides, et tagada andmete töötluses õiglane tasakaal isiku põhiõiguste, avalike- ja ärihuvide vahel;
 • AKI osaleb enda valdkonna arengusuundade ja õigusaktide väljatöötamisel, muutmisel ja täiendamisel.

AKIs on tööl juriste ja andmetöötluse valdkonna asjatundjaid. AKI tegutseb Justiitsministeeriumi haldusalas ja seda rahastab Eesti riik riigieelarvest.


MISSIOON 

 • Kaitseme inimeste privaatsust ja aitame riigil olla läbipaistev


VISIOON

 • Aastaks 2025 on meie abiga Eesti digiühiskond läbipaistev ja turvaline, kus teadlikud inimesed ja vastutustundlikud andmetöötlejad teevad läbimõeldud otsuseid.
  Andmekaitse Inspekstiooni juhtimine ja tegevuspõhimõtted
   
  • Peadirektori määrab justiitsministri ettepanekul 5 aastaks ametisse Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu põhiseaduskomisjoni arvamuse.
  • Kandidaadi valib selleks riigisekretäri juhitav avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon.

  Isikuandmete kaitsmise kronoloogia Eestis

  • 1996. aastal võttis Riigikogu vastu esimese isikuandmete kaitse seaduse
  • 1997. aastal asutati Siseministeeriumi juurde andmekaitseosakond.
  • 1999. aastal alustas tegevust Andmekaitse Inspektsioon.
  • 2001. aastal jõustus avaliku teabe seadus, mille järelvalveasutuseks sai Andmekaitse Inspektsioon.
  • 2003. aastal hakkas kehtima teine isikuandmete kaitse seadus.
  • 2008. aastal hakkas kehtima kolmas isikuandmete kaitse seadus.
  • 2019. aastal (15.01) jõustus neljas isikuandmete kaitse seadus.
  AKI strateegia visuaal maakera, aki mehike, aken, kus lendab lennuk ja jutumullikesed põhiväärtustega

  VÄÄRTUSED

  Oleme nähtavad, julge mõtte ja selge keelega.

  • Tegutseme kindlameelselt
  • Kasutame oma selgitustes lihtsat keelt
  • Oleme avalikkusele nähtavad

  Oleme tark ja nõudlik partner kodus ja välismaal.

  • Teeme aktiivselt koostööd partneritega Eestis ja välismaal 
  • Eestile olulistes teemades räägime Euroopa tasandil kaasa

  Oleme hoolivad ja mõistvad.

  • Säilitame sotsiaalset närvi, et inimeste jaoks olulistes teemades olla neile liitlaseks
  • Hoiame oma töötajaid
  • Ettevõtjad, erialaliidud, ühingud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused
  • Ülepiirilised partnerid, kes tegelevad sarnaste teemadega
  • Teadmised andmekaitse õigusest ja andmeturbest
  • Tehnoloogilised teadmised uutest lahendustest
  • Koostööoskused
  • Info ja nõu andmine andmekaitse vallas
  • Riigi läbipaistvuse suurendamine
  • AKI veebilehekülg
  • Meedia, sh sotsiaalmeedia
  • Aktiivne töö töögruppides
  • Avalikud esinemised
  • Inimene, kes soovib kaitsta oma privaatsust või saada ligipääsu avalikule teabele
  • Asutus ja ettevõtja, kes vajab andmekaitsealaseid juhiseid

  2025 strateegia suunad

  Andmekaitse-alase teadlikkuse kasvatamine ühiskonnas

  • Aastaks 2025 oleme aidanud luua Eestis andmekaitse vallas piisavalt häid teadmisi ja saanud andmetöötlejatele partneriks parimate andmekaitse-alaste praktikate kujundamisel.

  Rahvusvahelise koostöö suurendamine

  • Aastaks 2025 oleme  Eestile olulistes küsimustes aktiivne panustaja ülepiirilises koostöös, sh. Euroopa andmekaitsenõukogus

  Menetluste kiirendamine ja efektiivsuse suurendamine

  • Aastaks 2025 oleme  juurutatud lihtsate päringute haldamiseks automaatsed süsteemid ja keerulisemate juhtumite haldamiseks on meil kompetentne ja toimiv tööjaotus

  Pädevuste kasvatamine, et seista inimeste huvide eest

  • Aastaks 2025 saame keskenduda menetlustes eelkõige olulistele küsimustele ja lahendada mõjusalt inimeste probleeme

  Eeldused strateegiliste suundade saavutamiseks

  • Aastaks 2025 on veebis kättesaadavad lihtsad juhendid levinud andmekaitse olukordade lahendamiseks
  • AKI on andmekaitse- teemalise innovatsiooni vallas riigi ja ettevõtete aktiivne koostööpartner
  • Valmis on teadlikkuse tõstmise strateegia ja toimub aktiivne meedia- monitooring
  • AKI on saanud valitud teemades (kaas)autoriks Euroopa Andmekaitse Nõukogu juhendite koostamisel
  • Toimiv kontaktivõrgustik olulisemate ülepiiriliste partneritega
  • AKI teeb ülepiirilisi omaalgatuslikke ühisjärelevalveid
  • Levinud selgitustaotluste vastamine on  automatiseeritud
  • AKI saab keskenduda proaktiivsetele tegevustele
  • Töökoormuse haldamisel peetakse silmas töötajate heaolu
  • AKI jaoks on loodud vähemalt üks toimiv võimalus vastutusele võtmiseks
  • Olemas on ressursid, loodud töökohad ja püstitatud sihid inimeste huvide eest seismiseks

  Last updated: 18.04.2024