Õigusaktid

Andmekaitse Inspektsioon juhindub enda tegevuses erinevatest õigusaktidest, mis on loetletud allpool.

Eesti Vabariigi põhiseadus - Isikuandmete kaitset tagavad eeskätt § 26 (pere- ja eraelu kaitse), § 19 (õigus vabale eneseteostusele) ning § 44 lg 3 (õigus tutvuda enda kohta asutustesse kogutud andmetega). Juurdepääsu avalikule teabele tagab § 44 lg 2. 

Isikuandmete kaitse üldmäärus- Otsekohalduv üleeuroopaline õigusakt. 

Direktiiv 2019/1024 avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta - Otsekohalduv üleeuroopaline õigusakt.

Isikuandmete kaitse seadus - Normib isikuandmete kaitset ja järelevalvet ning Andmekaitse Inspektsiooni tegevust. 

Avaliku teabe seadus - Normib ligipääsu avalikule teabele ja selle piiranguid, avaliku teabe taaskasutamist ning avaliku sektori andmekogude pidamist ning järelevalvet eelneva üle. 

Elektroonilise side seadus - Elektroonilise otseturustuse järelevalve ja sideettevõtjate isikuandmete alaste rikkumiste järelevalve. 

Euroopa Liidu leping (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 39 volitab Euroopa Liitu kehtestama õigusnorme isikuandmete kaitse ja piiriüleste liikumiste alal. Nende täitmist peab valvama sõltumatu järelevalveasutus. 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 7 tagab pere- ja eraelu ning kodu puutumatuse ja sõnumisaladuse. Artikkel 8 tagab eraldi õiguse isikuandmete kaitsele. 

Euroopa Liidu toimimise leping (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 16 volitab Euroopa Liitu kehtestama õigusnorme isikuandmete kaitse ja piiriüleste liikumiste alal. Nende täitmist peab valvama sõltumatu järelevalveasutus. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) + muudatused direktiividega 2006/24/EÜ ja 2009/136/EÜ - Elektroonilise side valdkonnas isikuandmete kaitset normiv eridirektiiv, mis täiendab isikuandmete kaitse alast üldist direktiivi 95/46/EÜ. 

Arvutikuritegevusevastane konventsioon (EN konventsioon nr. 185) - Ühtlustatakse arvutikuritegude nimekirja, normitakse riikidevahelist koostööd.

Inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon (EN konventsioon nr. 164) – Normitakse inimõiguste ja inimväärikuse kaitset bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel. Lisaprotokoll keelab inimese kloonimise.

Inimõiguste ja põhivabaduste konventsioon (EN konventsioon nr 5) - Artiklis VIII käsitletakse samu õigusi, mis rärgmise dokumendi artiklis XII, lisaks lubatud kitsenduste loetelu.

Inimõiguste ülddeklaratsioon - Artiklis XII tagatakse õigus era- ja pereelule, kodu ja kirjavahetuse puutumatusele, au ja hea nime kaitsele.

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon (EN konventsioon nr. 108) + konventsiooni lisaprotokoll - Euroopa Nõukogu keskne leping isikuandmete kaitse alal. Lisaprotokolliga täpsustatakse andmete piiriülest liikumist ja reguleeritakse järelevalveasutusi.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 42 tagab ligipääsu Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni dokumentidele.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni dokumentidele

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja Nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta + muudatused direktiiviga 2013/37/EL

Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjades kohtu poole pöördumise konventsioon (PDF) (Århusi konventsioon)

Korruptsioonivastane konventsioon - Artiklid 5, 7, 9 ja 10 käsitlevad avaliku sektori läbipaistvust korruptsiooni ennetuse meetmena. Artikli 6 kohaselt asutavad osalisriigid tõhusalt ja sõltumatult tegutsevaid ennetustöö asutusi (sh avaliku sektori läbipaistvuse tagamiseks).

Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele Rec(2002)2 juurdepääsust ametlikele dokumentidele (inglise keelne)

Euroopa Komisjoni rakendusotsus, millega kehtestatakse juurdepääsetavuse avalduse näidis ja mis käsitleb avalike sektori veebilehtedele ja mobiilirakendustele juurdepääsetavust

Last updated: 19.12.2023