Inspektsioonist

Andmekaitse Inspektsioon, kes esindab oma ülesannete täitmisel riiki, alustas tegevust 15. veebruaril 1999. aastal, peale seda kui 1996. aastal võttis Riigikogu vastu esimese isikuandmete kaitse seaduse, peale mida asutati järgneval aastal Siseministeeriumi juurde ka andmekaitseosakond. Andmekaitse Inspektsioon on Justiitsministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis üldisemalt öeldes täidab ülesandeid isikuandmete kaitse ning avaliku teabe valdkonnas. Tulenevalt «Isikuandmete kaitse seadusest» ja «Avaliku teabe seadusest» esitab inspektsioon igal aastal oma tegevusaruanded Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile, aastaraamatu näol.

Andmekaitse Inspektsiooni töö on jaotatud viide valdkonda – rahvusvahelise õiguse-, tehnoloogia-, koostöö-, menetlus- ja õigusvaldkond. Inspektsioonis on täidetud 33 ametikohta. Inspektsiooni peadirektor on Pille Lehis.

Inspektsiooni missioon on kaitsta inimeste privaatsust ja aidata riigil olla läbipaistev. Meie visioon on olla abistav jõud, et Eesti digiühiskond oleks läbipaistev ja turvaline, kus teadlikud inimesed ja vastutustundlikud andmetöötlejad teevad läbimõeldud otsuseid.

Olulisemad ülesanded ja kohustused

  • Andmekaitse alase teadlikkuse kasvatamine ühiskonnas.
  • Rahvusvahelise koostöö suurendamine.
  • Menetluste kiirendamine ja efektiivsuse suurendamine.
  • Pädevuste kasvatamine, et seista inimeste huvide eest.

Meie eesmärk

  • aidata luua Eestis andmekaitse vallas piisavalt häid teadmisi ja olla andmetöötlejatele partneriks parimate andmekaitse alaste praktikate kujundamisel.
  • olla Eestile olulistes küsimustes aktiivne panustaja ülepiirilises koostöös, sh Euroopa andmekaitsenõukogus.
  • aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust, seeläbi kaitseme iga inimese põhiseaduslikke õigusi:
  • õigust saada teavet asutuste tegevuse kohta;
  • õigust pääseda enda kohta kogutud andmete juurde;
  • õigust era- ja pereelu puutumatusele isikuandmete kasutamisel andmetöötlejate poolt.

Last updated: 12.06.2024