Sa oled siin

Vaktsineerimisvõimalustest teavitamisest

16.09.2021

Inspektsioonile on laekunud palju küsimusi seoses Eesti Haigekassalt (edaspidi haigekassa)  saadud SMS-iga vaktsineerimise võimaluse kohta. Soovitakse teada, kas Haigekassa on kasutanud enda käes olevaid andmeid ning välja sorteerinud vaktsineeritud ning vaktsineerimata inimesed ning kas Haigekassa võib kasutada vaktsineerimata inimeste kontakte selleks, et saata ravimireklaami.

Selgitame, et edastatud SMSide puhul tegemist seaduslikul alusel põhineva teavitusega vaktsineerimisõiguse realiseerimise võimaluse osas. Samuti on haigekassa AKI-le kinnitanud, et juhul, kui isik ei soovi enam Eesti Haigekassalt teavitusi oma õiguste ja kohustuste kohta vaktsineerimisel, tuleb isikul sellest haigekassat teavitada ja teile ei saadeta enam vastavaid pakkumisi.

Täpsemalt selgitades on haigekassa Eesti Haigekassa seadusega (HKS) loodud avalik-õiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses haigekassa seadusest, ravikindlustuse seadusest, haigekassa põhikirjast ja teistest õigusaktidest ning Eesti Vabariigi tervishoiupoliitikast.

Haigekassa eesmärk on ravikindlustushüvitiste võimaldamine, tervishoiuteenuste eest tasumine ning tervishoiuteenuste korraldamisega seotud teiste ülesannete täitmine vastavalt ravikindlustuse seadusele, tervishoiuteenuste korraldamise seadusele ja muudele õigusaktidele ning haigekassa eelarves ettenähtud kuludele.

HKS § 2 lg 1 punkti 31 järgi teavitab haigekassa oma eesmärgi saavutamiseks isikuid haigekassa põhikirjas sätestatud korras elektrooniliselt või muul viisil ravikindlustuse seadusest või muudest õigusaktidest tulenevatest õigustest ja kohustustest.

Viidatud punkt on HKS-i sisse viidud isikuandmete seaduse rakendamise seaduse kehtestamisega. Seletuskirja kohaselt on tegemist uue haigekassa avaliku ülesandega, mis kehtestatakse seaduse tasemel ning täpsem teavitamiskord sätestatakse haigekassa põhimääruses. Sätte sõnastus võimaldab teavitada ükskõik millistest teenustest, nende õiguste ja kohustustuste algamisest või lõppemisest.

Teavitamiskord on sätestatud Haigekassa põhikirja peatükis 51 „Isikute teavitamine nende õigustest ja kohustustest“.
Põhikirja § 381 kohaselt kontrollib haigekassa andmekogusse kantud andmete alusel isiku kindlustuskaitse kehtivust ning võimaluse korral teisi õigusi ja kohustusi, mis tekivad ravikindlustuse seaduse või muude õigusaktide alusel ning teavitab isikut õigustest ja kohustustest tema elukoha aadressil või e-posti aadressil või muul viisil.

Haigekassalt saadud informatsiooni kohaselt on Eesti Haigekassa koostanud vaktsineerimata inimeste valimid. Valimid on koostatud inimeste raviarvete alusel (selleks annab aluse Eesti Haigekassa põhikirja § 381 lg 3 p 3). See tähendab, et kui isiku kohta puudub vaktsineerimise raviarve, loetakse, et isik on vaktsineerimata. Samas, raviarvete esitamisel on puudusi. Neid esitatakse liiga suure viitega ning kõikidel vaktsineerimist teostavatel isikutel ei ole kohustust esitada nn tavapärast raviarvet. Seetõttu on raviarvete põhjal saadud esialgset valimit valideeritud immuniseerimisteatiste abil. Vastasel juhul oleks teavituse saanud suurem hulk inimesi, kes on juba vaktsineeritud. See toob kaasa vastupidise tagajärje teavitamise eesmärgile. Isiku muud kontaktandmed pärinevad rahvastikuregistri poolt haigekassa andmekogusse edastatud andmetel (alus Eesti Haigekassa põhikirja § 381 lg 3 p 2 ja Eesti Haigekassa andmekogu põhimääruse § 8 lg 1). Valimid on koostatud põhjusel, et teavitused jõuaks üksnes inimesteni, kes ei ole veel vaktsineerima jõudnud.