Sa oled siin

UUT KODULEHEL: Euroopa andmekaitse reformikava

13.06.2012

Euroopa Komisjon avaldas 4.11.2010 teatise
„Tervilik lähenemisviis isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus" (PDF).

Selles teatati, et kehtiv andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ on aja proovile hästi vastu pidanud, kuid vajab uuendamist. Eesmärkidena nimetati andmesubjekti õiguste paremat kaitset ning siseturu soodustamist.

25.1.2012 avaldaski Euroopa Komisjon:

  1. isikuandmete kaitse üldmääruse (PDF) eelnõu ning
  2. kriminaal- ja politseivaldkonna isikuandmete kaitse direktiivi eelnõu.

Tervikdokumentatsiooni leiate siit.

Paljude arvates sisaldasid eelnõud olulisi puudusi. Kriitikat pälvis sõltumatu mõjuanalüüsi nõude eiramine niivõrd ulatusliku reformi puhul.

  • Sel teemal avaldas Euroopa Komisjoni presidendile protesti ka Euroopa Kaubandus-Tööstuskodade Ühendus.
  • Inglismaa on avaldanud endapoolse mõjuanalüüsi pakutud andmekaitse reformikavale.
  • Ka Eesti valitsuse 29.3.2012 heaks kiidetud seisukohtades peeti puuduseks halduskoormuse kasvu ja info kättesaadavuse ahenemist (vt p 1.4, 1.6, 1.7, 1.11, 1.19, 1.20), ebapiisavat õigusselgust (1.2, 1.3), suuri trahvimäärasid (1.6), liigset sekkumist siseriiklikku süüteomenetlusse (1.5, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18), liiga laia otsustusõigust ja sekkumisvõimalusi Komisjonile (1.7, 1.9).  
  • Õiguskantsler Indrek Teder on samuti avaldanud oma seisukoha reformikava osas.
  • Saksa Liidunõukogu, Prantsuse Senat, Rootsi Riigipäev ja Belgia Esindajatekoda leidsid, et pakutud eelnõud rikuvad lähemus- ehk subsidiaarsuspõhimõtet.

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm tegi 23.3.2012 reformi kohta arvukalt märkusi 32-leheküljelises arvamuses. See ei olnud üksmeelne, seda ei toetanud Belgia, Eesti, Rumeenia, Tšehhi andmekaitsevolinikud, mitmed riigid ei viibinud kohal. 5.10.2012 andis töögrupp arvamuse, millega antakse täiendav panus reformi käsitlevasse aruteludesse (PDF)

Andmekaitse Inspektsiooni analüüsi leiate siit (RTF)
Loe Andmekaitse Inspektsiooni juhi, Viljar Peebu arvamusartiklit: "Isikuandmete kaitse - infoühiskonna gaas või pidur?"

Kuidas edasi? Komisjoni pakutut arutatakse üksipulgi liikmesriikide esindajatest töörühmades, arutelud algavad ka Euroopa Parlamendis. Usutavasti muutub reformipakett sellest oluliselt paremaks. Lõplik sõna on Nõukogul koos Euroopa Parlamendiga.