Sa oled siin

Seire selgitas välja parima omavalitsuse veebilehe

29.09.2020
Disainklaas
Disainklaas Põlva Vallavalitsusele

29. septembril avalikustas Andmekaitse Inspektsioon Öpiku Konverentsikeskuses toimunud Avaliku teabe päeval kohalike omavalitsuste 2020. aasta veebilehtede ja dokumendiregistrite seire tulemused.

“Hea meel, et ükski omavalitsus ei saanud seires võimalikust maksimum 10-st punktist vähem kui 5 punkti, mis tähendab et keegi ei langenud nö punasesse tsooni,” märkis Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis.  

79-st valla - või linnavalitsuse veebilehest parim on aastal 2020 Põlva Vallavalitsuse veebileht ning suurepäraseks tulemuseks saab Põlva tööd hinnata veel selle tõttu, et veebileht vastab kümnele seire kriteeriumile pistelise kontrolli tulemusel 100%. II kuni IV kohta jagasid Põltsamaa, Mustvee ja Jõhvi Vallavalitsused.

“Kontrollisime, kas või kui lihtsalt on omavalitsuste veebilehtedel leitav avalikustamise kohustuslikku nimekirja kuuluv teave ning kas ja kui hästi kaitstakse juurdepääsupiiranguga teavet,” kõneles seire läbiviinud jurist Elve Adamson.

Adamsoni sõnul on omavalitsuste veebilehed iga seirega paistnud küll üha paremas valguses, aga mõnes asjas eksitakse ikkagi. Näiteks tänavu oli palju segadust personalikäskkirjadega. Märkusi tuli teha suisa 67-le omavalitsusele. Kui ametnikke puudutavad käskkirjad olid enamikel juhtudel dokumendiregistris avalikud, siis töölepinguga töötajate käskkirjad olid sageli piiranguga. Ka lisatasu maksmise käskkirjade avalikustamisega oli probleeme. Teatavasti ei luba 2019. muudetud avaliku teabe seadus sellist infot asutusesiseseks kasutamiseks tunnistada.

Juurdepääsupiiranguga paljudel segadus

Juurdepääsu võimaldamine dokumendiregistri e- kirjadele, mis on toimunud kas teise asutusega või ettevõttega, võimaldas märkusi teha 54-le omavalitsusele. “Teinekord oli juurdepääsupiirangu alla pandud e-kirjavahetus ka siis, kui avaliku teabe seadus või eriseadus selleks alust ei anna,” viitas Elve Adamson.  Piiranguga teabeks oli kirjavahetus muudetud teinekord ametniku nime tõttu. Oma ametiülesannete täitmisel ei saa ametniku kontaktandmed olla piiranguga teave. Samas ei tohi olla avalikud e- kirja kontaktandmed neil juhtudel, mil omavalitsuse poole on ühel või teisel põhjusel pöördunud inimene füüsilise isikuna.

Puudusi ilmnes samuti registreeritud e-kirjade või dokumentide dokumendiregistri avaliku vaatega. Kui aastast 2016 ei tohi avalikustada füüsilisest isikust kirjasaatja andmeid, mille kaudu ta oleks tuvastatav, leidis inspektsiooni selliseid puudusi 28-l omavalitsusel. Äärmiselt kahetsusväärne, kui sellised dokumendid puudutavad veel sotsiaalvaldkonda.

Inspektsioon kontrollis väljapool seiret veel pisteliselt detailplaneeringute avalikustamist, dokumendiregistris metaandmete korrektsust ja teavet veebilehtedele ligipääsetavuse kohta kas eriolukordades või kui veebikülastaja ei saa infot tarbida tavapärases tähenduses.

Peadirektor Pille Lehis ja jurist Elve Adamson annavad üle Põlva Vallavalitsuse andmekaitsespetsialistile Anne Siniaasale võidukarika

Probleeme esines kõige rohkem metaandmete täitmisega. Metaandmete väljad on tihti poolikult või valesti täidetud. Lisakriteeriumide vaatamine punktiseisu ei mõjutanud, aga kui inspektsioon eksimusi märkas, läks see puudusena kirja ja sellest teavitatakse omavalitsust.

Kohalike omavalitsuste veebilehtede seire eesmärgiks on parandada riigi läbipaistvust ja tõhustada isikuandmete kaitset. Seire viidi läbi käesoleva aasta augusti ja septembrikuu jooksul. Punktide andmisel osutus oluliseks nii see, kas info on veebiküljel avalikustatud kui see, et kui info on avalikustatud, siis kas see on lihtsalt leitav.


Kohalike omavalitsuste veebilehtede ja dokumendiregistrite seire 10 kriteeriumit

1. Andmekaitsespetsialisti (AKS-i) andmed võrgulehel ja äriregistris.

2. Andmekaitsetingimuste avalikustamine.

3. Riigihangete avalikustamine, sh hankeplaani ja hankekorra leitavus.

4. Volikogu istungite protokollide ja õigusaktide avalikustamine.

5. Teabe avalikustamist sotsiaal- ja toimetulekutoetuste taotlemise kohta, s.h sotsiaaltoetuste andmise korrad, sh avalduste vormid.

6. Teave eelarve kohta.

7. Personalikäskkirjade avalikkus (puhkus, lisatasud).

8. Füüsiliste isikute nimede avalikustamine dokumendiregistris.

9. Dokumendiregistri kaudu e- kirjadele juurdepääs.

10. Piiranguga dokumentidel AK märgete (aluse, aja) olemasolu.

Seire tulemused ja koondtabel