Sa oled siin

Muutub tervishoiuteenuste korraldus

02.12.2013

Piiriülest tervishoiuteenust saavale ja saada soovivale patsiendile tuleb alates 9. detsembrist tagada tema ravidokumentidele kaugjuurdepääs või kopeerimise võimalus. Samal ajal kaob nõue esitada patsiendile tema terviseandmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus täiendas muu hulgas tervishoiuteenuste korraldamise seadust peatükiga 31, mille § 505 lõike 5 kohaselt tuleb piiriülest tervishoiuteenust saada soovivale ja saavale patsiendile võimaldada kaugjuurdepääs tema ravidokumentidele või tagada talle võimalus saada nendest koopia.

Ühtlasi muutis seadusemuudatus võlaõigusseaduse § 766 lõiget 1, mille kohaselt peab edaspidigi tervishoiuteenuse osutaja patsienti teavitama patsiendi läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest; kuid kaob ära sellele nõudele järgnenud lause: "Patsiendi soovil peab tervishoiuteenuse osutaja esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis."

Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt oli muudatuste eesmärgiks hõlbustada juurdepääsu Euroopa Liidu piiriülestele tervishoiuteenustele, edendada liikmesriikide tervishoiualast koostööd ja kohaldada patsiendiõigusi. Seadusemuudatusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu patsiendiõiguste kohaldamise direktiiv piiriüleses tervishoius (2011/24/EL).