Videovalve koolis peaks olema viimane abinõu

11. Märts 2011
PrintPDF Jaga
Videovalve klassis ei ole enamasti põhjendatud.

Veidi aega tagasi peeti avalikku arutelu selle üle, kas videovalve kasutamine koolides on vajalik ja põhjendatud. Oli neid, kes videovalve kasutamist pooldavad, aga ka neid, kellele see oli täiesti vastuvõetamatu. Andmekaitse seisukohalt peaks videovalve kasutamine olema üks viimaseid abinõusid turvalisuse tagamiseks koolis.
Üldjuhul peab inimeste filmimiseks nendelt eelnevalt nõusolekut küsima. Erandjuhtudel on lubatud fil­mida ka filmitavate nõusolekuta. Ühe erandina võib koolis kasutada jälgimisseadmestikku turvalisuse tagamiseks.

Ainult turvalisuse tagamiseks!
Videovalve kasutamisel ei tohi kahjustada inimese õigustatud huve ning kogutavaid andmeid tuleb kasutada ainult nende kogumise eemärgist lähtuvalt. Kas videovalve kasutamine võib kahjustada õpilaste, õpetajate ja teiste valvekaamera jäädvustamisvälja sattunute õigustatud huve, see tuleb koolil endal põhjaliku analüüsi käigus enne videovalve kasutama hakkamist kindlaks teha.
Videovalvet tuleb kasutada eesmärgipäraselt. Isikuandmete kaitse seadus lubab videovalvet kasutada üksnes isikute või vara kaitseks. Analoogne põhimõte on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, mille järgi on videovalve kasutamine lubatud üksnes turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks. Muul otstarbel ilma isiku eelneva nõusolekuta videovalvet kasutada ei või. Järelikult ei tohi videovalvet kasutada näiteks klassitundide sisekontrolli teostamiseks, õpetajate töö ja tegevuse analüüsimiseks ega õpilaste distsiplineerimiseks. Valvekaameraid võib inimeste eelneva nõusolekuta kasutada üksnes isikute või vara kaitseks ja turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks. Kui kool soovib jälgimisseadmestikku kasutada ka muuks, tuleb selleks kõigilt, kes kaamera jäädvustamisvälja satuvad, eelnev nõusolek küsida. Alaealise puhul tuleb nõusolek võtta lapse seaduslikult esindajalt, tavaliselt lapsevanemalt.
Kuigi valvekaamera kasutamiseks ei pea inimesed nõusolekut andma, on valvekaamerate kasutamisel oluline tagada, et filmitavad oleksid nende kasutamisest teadlikud. Üks võimalus on panna üles sellekohased sildid või viited. Valvekaamerad ise ei tohi olla varjatud.

Isikuandmeid tuleb kaitsta
Hoolimata sellest, kas jälgimisseadmestikku kasutatakse turvalisuse tagamiseks või inimeste eelneval nõusolekul muul eesmärgil, tuleb isikuandmete kaitseks võtta kasutusele organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, et tagada andmete terviklikkus, käideldavus ja konfidentsiaalsus. Valvekaamera jäädvustamisvälja sattunud on enamasti äratuntavad, mistõttu on lubamatu lohakas ümberkäimine selliste andmetega. Kuna suures osas jälgivad valvekaamerad lapsi, peavad selliste andmete kaitseks rakendatud meetmed olema eriti tõhusad ning vastama andmekaitse kõrgeimale tasemele.
Andmete turvalisuse tagamiseks peab kool vältima kõrvaliste isikute ligipääsu videovalve seadmetele ning hoidma ära videomaterjali omavolilise jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise. Videovalveks kasutatavad vahendid tuleb seadistada selliselt, et igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks oma kasutajanimi ja parool. Tagantjärele peab olema võimalik kindlaks teha, millal ja milliseid andmeid vaadati, salvestati, muudeti või kustutati ning kes seda tegi. Samuti, millal ja millis­tele andmetele keegi juurdepääsu sai.
Lisaks peab kool võtma vastu valvekaamerate kasutamise korra ja tutvustama seda koolitöötajatele allkirja vastu. Valvekaamerate kasutamise korrast peab üheselt selguma, et koolis kasutatakse valvekaameraid üksnes õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning sellele reageerimiseks. Samuti peab korrast selguma, millistesse ruumidesse on valvekaamerad paigaldatud ning kellel ja millisel põhjusel on õigus valvekaamerate salvestusi töödelda.
Juhul kui pannakse toime krimi­naal- või väärtegu ning see jäädvustatakse valvekaamerate abil, tuleb jäädvustatud andmed anda politseile või turvaettevõtjale, kellel on delikaatsete isikuandmete töötlemise õigus.

Klassi pole videovalvet vaja
Videovalve kasutama hakkamisel tuleb eelnevalt välja selgitada, milliste alternatiivsete abinõudega oleks veel võimalik saavutada koolikeskkonna turvalisus. Eelistama peab varianti, mille kasutamine riivab eraelu puutumatust vähimal määral.
Tavaolukorras ei ole videovalve kasutamine klassiruumides põhjendatud, kuna klassiruumis toimuvat saab kontrollida näiteks õpetaja. See riivab nii õppurite kui ka õpetaja enda eraelu puutumatust märksa vähem kui videovalve.
Kooli ümbruses, fuajees ja koridorides võib videovalve olla põhjendatud, kui esineb reaalne oht seal liiku­vate inimeste turvalisusele ja muude vahenditega ei ole võimalik turvalisust tagada. Valvekaamerad peaksid sel juhul jäädvustama üksnes videopildi, kuid mitte heli, kuna heli kasutamise puhul võib lindile jääda inimese eraelu riivavat informatsiooni.

Kristiina Laanest, Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor
Allikas: Õpetajate Leht

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner