Ettevõtted poogivad lepingusse otseturustust

24. Okt 2012
PrintPDF Jaga

Andmekaitse inspektsioon tuletab ettevõtetele meelde, et otseturustuse nõusolekut ei tohi sisse pookida lepingu tüüptingimustesse. Aja jоoksul on nad teinud soovitusi lepingud üle vaadata, viimati Eesti Energiale.

Isikuandmete kaitse seadus ütleb selgelt, et otseturustuseks võetav nõusolek peab olema igal ajal tagasi võetav - tüüptingimuste üle inimene aga läbi ei räägi.

Inspektsioonile kaevatakse, et kui on sõlmitud mõne teenuse osutamise leping, saadab ettevõte kas reklaame või rahuloluküsitlusi, ilma et oleks selleks eraldi kokku leppinud. Tüüptingimused on lepingu selline osa, mille puhul inimesel puu­dub võimalus kaasa rääkida ja neid mõjutada. Otseturustusest aga peab inimene saama keelduda.

Eesti Energia teatel pole eraldi andmete kasuta­mise nõusolekut vaja, kui nad teevad oma elektriklientidele pakkumisi lepingut muuta või piken­dada. "Näiteks kui saadame oma klientidele teavituse, milles informeerime neid seniste elektrienergia müügilepingute lõppemisest 31. detsemb­ril 2012 ning selgitame, et lepingu alusel tarbimise jätkamiseks peab klient valima uue müüja ning sealjuures on üks valik sõlmida uus leping Eesti Energiaga, ei ole eraldi nõusoleku võtmine vajalik," selgitas Eesti Energia pressiesindaja Eliis Vennik.

Kirjad ilma loobumisvõimaluseta. Elektrifirma peab küsima andmete kasutamiseks luba, kui nad soovivad kliendile teha pakkumise, mis ei ole seo­tud nende senise lepingu, selle muutmise või pi­kendamisega. "Elektrilepingu tüüptingimused sätestavad ka selle, et kui õigusaktist ei tulene, et müüjal on õigus töödelda andmeid õigusakti alu­sel ja kliendi nõusolekuta, on kliendil õigus võt­ta nõusolek andmete töötlemiseks tagasi," lausus Vennik. "Kui klient saab e-posti teel pakkumise, on sellele alati lisatud link, mille kaudu saab edasis­test pakkumistest loobuda."

Samas on Eesti Energia saatnud viimastel näda­latel klientidele kirja, kus ei ole võimalust edaspi­distest otseturustusteadetest loobuda.

Andmekaitse inspektsiooni nõuniku Stiina Liivranna sõnul on trend paremuse suunas, aga praktikas juhtub ikka, et mõnes loosimises osale­mise eeldus on see, et inimene nõustub tulevikus reklaamiga. Ta tõi näitena reklaami, kus loositak­se välja iPad kõikide loosikupongide täitjate va­hel. "Loosikupongil on juba kliendi eest täidetud kast, mille kohaselt ta soovib saada tulevikus rek­laami," märkis ta.

Ta lisas, et selline kampaania pole seaduslik. "Vaatamata sellele, et inimesel on alati õigus oma nõusolek otseturustuseks tagasi võtta, võiks inime­ne kaaluda, kas saadav võimalik hüve tasub oma andmete andmist ettevõtjale," rõhutas ta.

Ostukeskkond Cherry kinnitas, et jälgib reeg­leid. "Kui me räägime Cherry igapäevasest uudiskirjast, siis esimestkorda ostu sooritades on Cher­ry lehel eraldi lahter, kus ostja saab valida, kas soo­vib hakata Cherry uudiskirju saama või mitte. Sa­muti on iga uudiskirja lõpus nupp, millega on või­malik uudiskirjast loobuda," rääkis Cherry ärijuht Martin Koiva.

Peidetud klausel. Koiva hinnangul on tüüpiline pigem see, et uudiskirjaga liitumine on peidetud sügavale üldtingimustesse ning ilma süvenemata ei ole võimalik aru saada, et e-postkasti hakkab tu­lema regulaarseid kommertsteateid.

EMT avalike suhete juhi Kaja Sepa sõnul on ka nendel otseturustuse tingimused niimoodi paigas, et klient saab reklaampakkumisi siis, kui ta on ise ära märgistanud, et soovib saada edaspidi pakkumisi või reklaami. "Alati saab nõustumise tagasi võtta," selgitas Sepp.

 

Kommentaar

Nõusolek ei pea olema eraldi dokumendis

AVE PIIK, Advokaadibüroo Borenius vandeadvokaat:

Üldjuhul võib füüsilise isi­ku elektroonilisi kontakt­andmeid kasutada otseturustuseks ainult tema eelneval nõusolekul. Teatud eran­did kehtivad olemasoleva kliendisuhte baasil saadetavate tea­dete kohta. Seadus ei näe ette, et nõusolek peaks olema antud eraldi dokumendis. Siiski tu­leb arvestada, et nõusolek peab tuginema isiku vabale tahte­le. Tüüp tingimustes sisalduva nõusoleku puhul tekitab küsi­musi see, et isikul ei ole võima­lik väljendada oma vaba tahet otseturustust puudutava nõus­oleku andmise kohta eraldiseis­valt tüüptingimuste üle otsustamisest. Ehk siis isikul puu­dub võimalus nõustuda tüüptingimustega, jättes andmata nõusoleku kommertsteadaannete saamiseks. Seetõttu saaks põhimõtteliselt öelda, et tüüptingimustes sisalduva nõusole­ku andmisel ei saa olla tegemist isiku vaba tahteavaldusega.

 

Tasub teada

Tuleb julgelt vastu hakata

Ettevõte ei tohi kliendi nõus­tumist otseturustusega kirjuta­da tüüptingimuste sisse nii, et ta otseturustusega nõustumi­se ise kliendi eest ära otsustab. Seda peab klient saama valida.

Kui klient leiab tüüptingi­muste seest tingimuse, kus ta alla kirjutades nõustub ka otseturustusega, tasub ettevõt­te esindajale selle kohta mär­kus teha. Ja mitte niisama, et selline viis ei meeldi, vaid jul­gelt võib viidata, et see on ebaseaduslik. Loomulikult tasub teavitada ka andmekaitse ins­pektsiooni.

ALLIKAS: ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON

 

Lepingu muutmisega kaasneb hinnatõus

Tarbijakaitseamet leidis elekt­rimüüjate avatud turu müügi­lepingute tingimustes puudu­si ning palus ettevõtetel need kõrvaldada.

Päris lõpule on amet jõudnud Eesti Energia ja 220 Energia ava­tud turu elektrilepingute ana­lüüsiga. Elektrum Eesti tingi­mused on läbivaatamisel. Seni leitud vajakajäämised on muu hulgas seotud lepingu muutmi­se ja lõpetamise sätetega.

Eesti Energia lubas, et kaotab eraklientidele lepingu ennetäht­aegse lõpetamise trahvi, aga tõs­tab seetõttu elektri hinda.

Koduklientidel on seega või­malik tähtajalisi lepinguid kat­kestada ühekuulise etteteatamisajaga. Samas hakkab täht­ajaliste lepingute ennetähtaeg­se katkestamise risk kajastuma elektri kilovatt-tunni hinnas, teatas ettevõte.

"Ehkki praegune võlaõigusseadus lubab meie hinnangul ka teistsugust tõlgendust, võta­me edasiste arusaamatuste väl­timiseks koduklientide elektrilepingutest välja punkti, mis kä­sitleb tähtajaliste lepingute ennetähtajalise lõpetamise tasu," ütles Eesti Energia juhatuse lii­ge Margus Rink.

Eesti Energia viib selle nädala jooksul muudatused sisse oma infosüsteemidesse ning uued lepingupõhjad ja hinnad võetakse kasutusele tuleval esmaspäeval.


Kirjutab Äripäev

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner