ERR: Ministeerium soovib anda kaitseväe arstlikele komisjonidele ligipääsu e-tervise andmetele

27. Nov 2015
PrintPDF Jaga

Kaitseminister Hannes Hanso esitas tänasel kabineti istungil valitsusele eelnõu, millega saavad arstlikud komisjonid peagi juurdepääsu tervise infosüsteemi andmetele, kui isik selleks nõusoleku annab.

Valitsusele esitatud eelnõu puudutab kaitseressursside ameti arstlikku komisjoni, kaitseväe arstlikku komisjoni ning kaitseministeeriumi vaidekomisjoni.

Kehtiv kord ei näe ette andmevahetust arstlike komisjonide ja muu tervishoiusüsteemi vahel. Seetõttu saavad arstlikud komisjonid läbivaatuse tegemisel lähtuda vaid perearsti poolt esitatud tervisetõendist ning isiku enda poolt täiendavalt esitatud andmetest tervisliku seisundi kohta.

Andmete puudulikkusest tingituna on arstlikud komisjonid oma ülesannete täitmiseks sunnitud seega tegema sageli dubleerivaid, ressursi- ning ajamahukaid terviseuuringuid.

Tervise infosüsteemi vahendusel muutub kogu vajalik info isikute kohta nende nõusolekul arstlikele komisjonidele operatiivselt kättesaadavaks.

Nii saavad näiteks kaitseväe arstid kaitseväelase terviseuuringuteks vajalikud andmed otse e-tervisest, kuhu nad omakorda saavad lisada oma uuringute tulemusi ja diagnoose. Kaitseväelase või kutsealuse jaoks hakkavad kõik tervisega seotud andmed olema kättesaadavad ühest kohast.

Samuti lihtsustub arstlikel komisjonidel kutsealuste terviseseisundi hindamine ning väheneb nii perearstidel kui raviarstidel inimese terviseuuringutes kuluv raha ja aega.

Teabevahetus hakkab tööle ka vastupidi ehk arstlikud komisjonid edastavad oma otsuse tegemise aluseks olevad diagnoosid tervise infosüsteemi.

Arstlikes komisjonides teostatud terviseuuringute tulemused märgitakse praegu vaid kaitseväekohustuslaste registrisse, mistõttu ei ole jõudnud oluline informatsioon kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste tervislikust seisundist nende pere- ja raviarstideni ega teiste institutsioonideni.

Eelnõu pakub lahenduse seega aastaid kestnud dialoogile kaitseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi vahel, kuidas ajateenijate tervisekontrolli tegevad arstid saaksid juurdepääsu meeste e-tervise andmetele.

Ühtlasi täiendatakse eelnõuga ka kaitseväelastele tööandja eluruumi andmise korda, lisatakse tööandja eluruumi mõiste ja selle kasutamise eest üüri määramise tingimused. Tööandja eluruumi andmise korrast eristatakse kaitseväelase majutamine teenistusülesannete täitmise või õppuse ajal.

Tegevväelastele võimaldatakse ajutist majutamist kasarmus kaitseväe territooriumil töötamise ajal, sarnaselt reservväelase ja ajateenijaga.

Kaitseväelasele kohalduvate töö- ja puhkeaja erandite hulka lisatakse erand rahvusvahelises sõjalises koostöös vastuvõtva riigi toetuse osutamise ajal töötamise kohta.

See tähendab, et tegevväelasele võib rakendada pikemaid tööpäevi rahvusvahelise sõjalise koostöö raames, kui liitlasriigi relvajõududele osutatakse vastuvõtva riigi toetust.

 

ERR 26.11.2015 http://uudised.err.ee/v/eesti/16ac755d-c5ce-4951-b8e3-ea950c4110fc/ministeerium-soovib-anda-kaitsevae-arstlikele-komisjonidele-ligipaasu-e-tervise-andmetele

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner