Millistel tingimustel on automatiseeritud otsuste tegemine lubatud?

PrintPDF Jaga

Automatiseeritud otsustamist koos profiilianalüüsiga kasutatakse sageli panganduses ja maksunduses, aga ka tervishoius ja teistes sektorites. Kuigi see võib olla tõhusam, võib see olla samuti vähem läbipaistev ning võib piirata inimese õigusi või valikuid.

Automaatotsuse tegemine on lubatud ainult:  

a) lepingu sõlmimiseks või täitmiseks üksikisikuga;

b) kui õigus tuleneb konkreetsest õigusaktist, milles on sätestatud ka asjakohased kaitsemeetmed üksikisiku õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks;

c) üksikisik on andnud selgesõnalise nõusoleku automaattöötlusel põhineva otsuse tegemiseks.

Arvestada tuleb ka isikuandmete kaitse üldmäärusest tulevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega, mis tulevad artikkel 5 punktist 1.

1. Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus.

2. Edasine töötlemine ja eesmärgi piirang.

3. Võimalikult väheste andmete kogumine.

4. Isikuandmete õigsus.

5. Säilitamise piirang.

6. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus.

Lisaks tuleb automaatotsuste tegemisest teada anda andmekaitsetingimustes.

Kokkuvõttes on profiilianalüüsiga automaatotsus lubatud, kui selleks on olemas õiguslik alus ning igasuguste ebasoovitavate mõjude eest kaitsmiseks on kasutusele võetud asjakohased meetmed.

Euroopa andmekaitseasutuste töörühma suunistega automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemise ja profiilianalüüsi kohta saab tutvuda: http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/juhendmaterjalid.  

 

Mis on automatiseeritud otsus ja profiilianalüüs?

Automatiseeritud otsustamisega on tegemist, kui inimese kohta tehakse otsus infotehniliste vahenditega ja ilma inimese sekkumiseta. 

Profiilianalüüsiga on tegemist, kui isikuga seotud asjaolusid hinnatakse tema kohta prognoosi tegemiseks, isegi kui mingit otsust ei tehta. Näiteks kui ettevõte või organisatsioon hindab mingeid inimese omadusi nagu vanust, sugu ja pikkust või liigitab teda mingisse kategooriasse.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner