Kas andmetöötleja peab andma inimesele infot tema andmete töötlemise kohta?

PrintPDF Jaga

Igal inimesel on õigus omada ülevaadet: milliseid isikuandmeid, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel töödeldakse. Selle õiguse tagamiseks tuleb andmetöötlejal teha esmalt kättesaadavaks andmekaitsetingimused ning lisaks sellele tuleb olla valmis info jagamiseks inimeselt saadud taotluse alusel.

Andmekaitsetingimustest teavitamisel võib olla mitmeid variante. Kõige enamlevinud viis on teavitada andmekaitsetingimustest organisatsiooni veebiküljel, kuid teavet saab anda ka kirjalikult vabalt valitud kanali või teabekandja kaudu. Kui inimene soovib, võib teavet anda suuliselt. Lähtuma peab mõistlikkusest ning kasutajamugavusest.

Kui inimene soovib saada andmetöötlejalt konkreetset ülevaadet oma isikuandmete kasutamise kohta näiteks kindla ajavahemiku ja andmetöötlustoimingu lõikes, peab organisatsioon seda samuti võimaldama.

Inimene võib andmetöötlejale taotluse esitada kas suuliselt või kirjalikult. Oluline, et selles on selgesõnaliselt kindlaks määratud, millist infot täpselt soovitakse ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Kirjaliku taotluse eeliseks on see, et toimingust jääb maha jälg. Andmetöötlejal on õigus nõuda küsijalt isiku tuvastamist.

Küsitud info tuleb anda inimesele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Andmetöötlejal on õigus taotlust täpsustada ning paluda ka tähtaja pikendust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Info väljastatakse üldjuhul tasuta

Tasu andmete väljastamise eest ei ole lubatud üldjuhul küsida – seda nii andmekaitsetingimuste teavitamisel kui inimese taotluse läbi vaatamise eest. Erisus kehtib olukorrale, kus inimese taotlus on selgelt põhjendamatu või ülemäärane eelkõige korduvuse mõttes. Sel juhul on võimalik küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks või keelduda andmete väljastamisest. Kui andmetöötleja leiab, et inimese taotlus on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on tal kohustus seda tõendada.

Keelduvast otsusest tuleb inimest teavitada ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

Abistav materjal andmetöötlejale

Isikuandmete töötleja üldjuhend, peatükk 10: https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Juhised/2019%20juhised/Isikuandmete%20tootleja%20uldjuhend.pdf

Andmekaitsetingimuste vajalikkusest: https://www.aki.ee/et/uudised/kysimus-vastus/andmekaitsetingimuste-vajalikkusest


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner