Sa oled siin

Balti riikide järelevalveasutuste kohtumine 2021. aastal

08.09.2021

2.-3. septembril 2021. aastal toimus Riias Balti riikide andmekaitse järelevalveasutuste (Andmekaitse Inspektsioon, Datu valsts inspekcija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija)  töökohtumine, mida oleme taas kujundamas iga-aastaseks traditsiooniks. Arvestades koroonatingimusi toimus kohtumine Leedu ja Läti kolleegidega üheaegselt nii elektrooniliselt kui ka kohapeal. Kohtumise peamisteks teemadeks olid iga asutuse töömetoodikast ja probleemkohtades ülevaate saamine, omavahelise koostöö erinevate viiside tugevdamine ning parimate praktikate vahetamine. Samuti sõlmiti kokkulepe 2022. aastal ühise sektoripõhise andmetöötluse seire läbi viimiseks.

Ametiasutuste töökoormuse ja ressursside üle arutledes jõuti ühisele järeldusele, et ühelgi Balti riikide järelevalveasutustel ei ole piisavalt ressursse (nii personali- kui ka finantsressursse), et oma õigusraamistikust tulenevaid kohustusi piisavalt täita. Järelevalveasutused vahetasid kogemusi töö prioriteetide seadmise ja uuenduslike lahenduste kohta, et ülesandeid tõhusamalt täita. Samuti vahetasid järelevalveasutused arvamusi kõige levinumate kaebuste käsitlemise parimate tavade kohta. 

Alates isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisest 25. mail 2018. a on Balti riikides jätkuvalt aktuaalsed küsimused, mis puudutavad eraisikute isikuandmete töötlemist sotsiaalvõrgustikes ja füüsiliste isikute videovalvet. Kohtumisel jagasid järelevalveasutused oma kogemusi ja tavasid, kuidas käsitleda füüsiliste isikute videovalvega seotud küsimusi.

Olemasolevate ressursside maksimaalse kasutamise tagamiseks lepiti kokku vastastikuse toetuse andmises rahvusvahelise koostööga seotud küsimustes, sealhulgas osalemine Schengeni hindamisüritustel ja muudes rahvusvahelise koostöö valdkondades, kuhu ametiasutuste töötajad on ekspertidena lähetatud.

Selleks, et edendada isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidevat ühtset kohaldamist kõigis Balti riikides, leppisid andmekaitseasutused kohtumisel kokku, et 2022. aastal korraldatakse Eestis, Lätis ja Leedus valdkondlik järelevalve, et jälgida isikuandmete töötlemist eelnevalt kokkulepitud sektoris, eesmärgiga töötada välja soovitused isikuandmete töötlemise ja kaitse protsesside parandamiseks.

Kohtumisel jõudsid järelevalveasutused järeldusele, et paljudel juhtudel on süsteemne lähenemisviis isikuandmete kaitset puudtavate probleemide ennetamiseks parim lahendus. Järelevalveasutuste tihedam koostöö aitab kaasa isikuandmete töötlemise tõhusamale ja järjepidevamale järelevalvele Balti riikides.