Sa oled siin

Andmekaitse Inspektsiooni teostab järelvalvet kehtiva isikuandmete kaitse seaduse alusel

14.06.2018

Valitsus võttis 13. juunil 2018 Riigikogust tagasi uue isikuandmete kaitse seaduse, mis Andmekaitse Inspektsiooni jaoks tähendab, et kuni on veel uus isikuandmete kaitse seadus vastu võtmata, teostab inspektsioon järelvalvet seni kehtiva isikuandmete kaitse seaduse alusel.

„Väärteokaristamine tuleneb osalt IKS-st, osalt karistusseadustikust, osalt avaliku teabe seadusest (AK-teabe leke). Üldmääruse art. 84 lubab sanktsioone määrata ka siseriikliku seaduse alusel. Kas inspektsioon viitab järelevalves teabe küsimisel, ettekirjutuse tegemisel või karistuse määramisel IKS-i paragrahvile või üldmääruse artiklile, see ei mõjuta enamikel juhtudel asja sisu,“ kõneles AKI peadirektor Viljar Peep.

Peadirektor selgitas, et igapäevases töös lähtub inspektsioon kahest õigusaktist. „Kuni uue isikuandmete kaitse seaduse vastuvõtmiseni kehtib senine IKS,  v.a osas, kus see on üldmäärusega vastuolus. Neist kahest aktist tuleb ka lähtuda küsimustes, kus Eesti seadusandja pole kasutanud võimalust erisusi kehtestada. Näiteks alaealise õiguseks konto avamisel internetiteenuse saamiseks tohib üldmäärusest tulenevalt pidada vanuse alammääraks 16. eluaastat, kuid seda kuni Eesti ei langeta vanusepiiri uues IKS-s.