Sa oled siin

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor annab Õiguskantslerile ülevaate olukorrast isikuandmete kaitse ja avaliku teabe kättesaadavuse alal

29.04.2014

„Teabevärav eesti.ee peaks muutuma iga kodaniku ja ettevõtte aktiivselt kasutatavaks isiklikuks sahtlikeseks Eesti avaliku sektoriga suhtluses,“ soovitab Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. „E-suhtlust tuleb eelistada pabersuhtlusele ja on aeg, et ettevõtetele muutuks see kohustuslikuks.“

Täna, 29.aprillil 2014 annab Andmekaitse Inspektsiooni  peadirektor Viljar Peep Õiguskantslerile iga-aastase ülevaate, kuidas on Eestis tagatud  eraelu puutumatus, ning kuidas on tagatud elanike õigus saada teavet asutuste tegevuse kohta.

„Kaitstes üksikisiku õigusi eraelule ja avalikule teabele tagame ka üldisi huve,“ ütles inspektsiooni peadirektor Viljar Peep inspektsiooni aastaaruandes. „Ilma inimeste usalduseta on nii avalikul kui ärisektoril raske luua ja arendada e-teenuseid ja andmekogusid. Jälgides, et isikuandmeid ei kasutataks vääralt, loome usaldust ja aitame kaasa infoühiskonna arengule.“

Inspektsiooni hinnangul on üldine aadress- ja kontaktandmete kvaliteet siiani veel madal ning asutustes torkab silma menetluspõhine  ja dubleeriv rahvastikuandmestiku kogumine.             „ Teabevärav eesti.ee peaks muutuma iga kodaniku ja ettevõtte aktiivselt kasutatavaks ISIKLIKUKS SAHTLIKESEKS suhtluses avaliku sektoriga,“ tutvustas Viljar Peep inspektsiooni soovitusi. „E-suhtlust tuleb igal juhul eelistada pabersuhtlusele ja on aeg, et ettevõtetele peaks see muutuma kohustuslikuks. Kodanikul võiks aga olla teabeväravas üks koht ja üks digivorm, kus ja kuidas saaks ta kasutada pöördumisi kõikidesse asutustesse nagu näiteks teabenõuded, selgitustaotlused, märgukirjad, kaebused ja vaided. Tema isik on juba teabeväravasse logimisega tuvastatud. “

Tänavu keskendab inspektsioon oma töö e-kaubanduse ja väikeettevõtete nõustamisele, koostades juhendmaterjale isikuandmete ja infoturbe alal, tehes tihedat koostööd Tarbijakaitseametiga. Koostöös Tarbijakaitseametiga on inspektsioonil sel aastal lõpetamisel järelvalve kõigi nn kiirlaenukontorite suhtes, seda nii isikuandmete kaitse kui ka tarbijakaitse eesmärke silmas pidades.

Kuna 1.jaanuarist 2015 hakkab kehtima andmekogude masinloetavana ehk automaatseks allalaadimiseks, on inspektsioonis valminud ka vastav juhendmaterjal, mis on avalikuks aruteluks avaldatud eelnõude kooskõlastamise infosüsteemis.

Tänavu veebruaris lõppenud avaliku teabe juurdepääsupiirangute seire käigus tuvastas inspektsioon riigiasutustes läbi viidud küsitluse tulemusena 177 erineva piiranguliigi kasutamist, millest pärast seadusele mittevastavate väljapraakimist tunnistati kohaseks vaid 86.

Mullu valmisid inspektsioonis mitmed juhendid, nagu näiteks nn kaamerajuhend, mis sisaldab kompleksseid selgitusi, mida tuleks järgida jälgimis- ja salvestusseadmete kasutamisel. Valmis ka töötaja arvutikasutuse privaatsuse juhend. Kogu kasulik info isikuandmete töötlemist töösuhetes, on avaldati tööelu portaalis (www.tooelu.ee).

Inspektsioon on koostanud  ka infovara bilansi näidise, mida asutused ja ettevõtted saavad enesehindamiseks kasutada. Sellist vabatahtlikku bilanssi kui organisatsioonide sisehindamise ja usaldusväärsuse abivahendit kasutatakse edukalt Soomes.

Inspektsiooni juhendid on kättesaadavad inspektsiooni kodulehel (http://www.aki.ee/et/juhised) ja Riigi Teataja vastavate seaduste lisateabena.

Selgitus taotlusi laekus inspektsioonile 2012. aastal 877, eelmisel, 2013. aastal 1370. Kui inspektsiooni infotelefonile tehti 2012.aastal 1160 kõnet, siis mullu oli see arv tõusnud 1344ni. Kaebuste ja vaiete hulk tõusis kahel viimasel aastal 404lt 550le. Esitatud näitajad annavad tunnistust sellest, et inimeste huvi oma põhiõiguste kaitse vastu on viimastel aastael märgatavalt tõusnud.

Samas on inspektsiooni tegevusprioriteet, et rikkumise saaks lõpetatud kiire ja lihtsa menetluse abil ning enamasti piisab selleks inspektsiooni poolt tehtud ettepanekutest.

Väärteomenetluste arv langes kahel viimasel aastal 43lt 29le, kellest 19 olid ametiisikud, kes väärkasutasid ametialast ligipääsu andmekogudele.