Teie õiguste kaitsmiseks tegutseme kuues rollis

PrintPDF Jaga

Volinikuna (ombudsmanina) ja eelkohtuna

 • lahendame Teie kaebusi ja vaideid,
 • sh siis, kui Te ise ei pääse oma andmete ligi (kinnistes andmekogudes),
 • sh piiriüleste andmekogude suhtes (nt Eesti asutuse seatud viisakeelu suhtes, mis kehtib ka teistes riikides),
 • asja lahendamiseks võime nõuda selgitusi,
 • asja lahendamisel võime teha siduvaid otsuseid (ettekirjutused, vaideotsused);

Audiitori ja loa-andjana

 • kontrollime seaduste täitmist nii kaebuse põhjal kui omal algatusel,

  teeme kohapealseid auditeid ja kontrollkäike,
 • sh kontrollime piiriüleseid andmekogusid (Euroopa viisa- ja politseikoostöö alased andmekogud),
 • teeme võrdlevaid seireid dokumentide ja veebiteabe põhjal,
 • anname loa:
  - delikaatsete isikuandmete töötlemiseks,

  - avaliku sektori andmekogude asutamiseks ja ümberkorraldamiseks,

  - teadus-uuringuks ilma uuritavate nõusolekuta,

  - isikuandmete edastamiseks ebapiisava andmekaitse tasemega riiki;

Selgitaja ja teavitajana

 • vastame selgitustaotlustele,
 • nõustame valvetelefoni teel,
 • teeme teavitustööd;

Õigustavade kujundajana

 • koostame soovituslikke juhendmaterjale,
 • sh ühiselt Euroopa andmekaitseasutuste töörühma raames;

Poliitikanõustajana

 •  teeme korralisi ja erakorralisi ettekandeid Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja  õiguskantslerile;
 •  nõustame teisi asutusi,
 •  osaleme nõuandvates töörühmades (näiteks Eesti Statistikanõukogus, Euroopa Komisjoni juures jm);

Sundija ja karistajana

 • teeme täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse,
 • määrame sunniraha (vajadusel korduvalt), kuni ettekirjutus on täidetud,
 • määrame väärteo trahvi

  - raske rikkumise puhul

  - ettekirjutuse täitmata jätmisel

  - järelevalve takistamisel
 • taotleme kriminaalasja algatamist.

Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner