Sa oled siin

Päring rahvusvahelistest andmebaasidest

14.10.2020

 

Viisainfosüsteem
Viisainfosüsteem ('VIS') on liikmesriikide vaheline viisaandmete vahetamise süsteem, mis on vastu võetud 8. juuni 2004 Nõukogu otsusega 2004/512/EÜ, mida täiendab 9. juuli 2008 EÜ määrus nr 767/2008 ('VIS määrus') ja Nõukogu otsus 2008/633/JSK. Süsteem on olnud käibel alates oktoobrist 2011.
 
Vastavalt VIS määruse 2. artiklis sätestatule on VIS-i eesmärk hõlbustada viisa taotlemise korda, vältida viisadega äritsemist ja kelmust, lihtsustada nii piiri- kui isikutuvastuse kontrolle liikmesriikide territooriumil ja aidata kaasa mis tahes liikmesriigi sisejulgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmisele. Sel eesmärgil on VIS-il olemas kõigi lühiajaliste Schengeni viisade andmete keskhoidla.
 
Igaühel on õigus teada, missugused nende andmed on viisainfosüsteemi lisatud. Samuti on igaühel õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist.
Kui soovite saada teada, millised teid puudutavad andmed on viisainfosüsteemi lisatud või taotleda andmete parandamist või kustutamist, saate esitada taotluse Siseministeeriumile, Välisministeeriumile või Andmekaitse Inspektsioonile. 
 
Taotlusesse kirjutage:
  • asutus, kes kandis sisse isikut puudutavad andmed;
  • kõik, mis puudutab kõnealuseid andmeid (andmete liik, teave selle kohta, kus ja kuidas sai nende omanik teada oma andmetest viisainfosüsteemis jne);
  • andmed, mida isik soovib lasta kustutada või parandada (juhul kui see on taotluse esitamise eesmärk).
 
Taotluses peab olema taotleja nimi, sünniaeg ja kodakondsus ning see peab olema allkirjastatud. Koos taotlusega tuleb esitada isikut tõendava dokumendi koopia.
 
Näidistaotlused. Laadige alla
 
 
Kui Teie taotlust ei rahuldata  on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule.
Asja menetlemine Andmekaitse Inspektsioonis on tasuta. 
 
 
 
Tollisüsteem
Tolliinfosüsteem (CIS) on tolliteavet koondav arvutisüsteem, mille eesmärk on ennetada, uurida ja kohtulikult menetleda ühenduse tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega seotud rikkumisi.
 
Tolliinfosüsteem on reguleeritud kahel õiguslikul alusel:
 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks, mida on muudetud 9.juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 766/2008
30. novembril 2009 võeti vastu Nõukogu otsus 2009/917/JSK infotehnoloogia tollialase kasutamise kohta.
 
Tolli uurimisjuhtumite andmebaas FIDE (Fichier d'Identification des Dossiers d'Enquêtes Douanières)
on kogu EL-i hõlmav indeks, mida kasutatakse seoses tolliinfosüsteemiga. Tolli uurimisjuhtumite andmebaas koosneb uurimiskirjetest, mille on loonud liikmesriikide tolli- ja muud uurimisasutused halduslikel eesmärkidel ning kriminaaluurimiste ja kohtulike menetlemiste eesmärkidel tolliküsimustes.
 
FIDE koosneb kahest andmebaasist, kuna sellele on kohaldatavad kaks järgmist õiguslikku alust:
 
Määrus nr 515/97 seoses valdkondadega, kus EL-il on ainupädevus (Euroopa Liidu toimimise lepingu 3. artikkel)
Otsus 2009/917/JSK seoses valdkondadega, kus EL jagab päevust liikmesriikidega (Euroopa Liidu toimimise lepingu 4. artikkel).
 
Igaühel on õigus teada, missugused nende andmed on tolliinfosüsteemi lisatud. Samuti on igaühel õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist.
Kui soovite saada teada, millised teid puudutavad andmed on tolliinfosüsteemi lisatud või taotleda andmete parandamist või kustutamist, saate esitada vastava taotlus Eesti Maksu- ja Tolliametile või Andmekaitse Inspektsioonile. 
 
Taotlusesse kirjutage:
  • asutus, kes kandis sisse isikut puudutavad andmed;
  • kõik, mis puudutab kõnealuseid andmeid (andmete liik, teave selle kohta, kus ja kuidas sai nende omanik teada oma andmetest tolliinfosüsteemis jne);
  • andmed, mida isik soovib lasta kustutada või parandada (juhul, kui see on taotluse esitamise eesmärk).
 
Taotluses peab olema taotleja nimi, sünniaeg ja kodakondsus ning see peab olema allkirjastatud. Koos taotlusega tuleb esitada isikut tõendava dokumendi koopia.
 
Näidistaotlused. Laadige alla
 
 
CIS koordineeritud järelevalve töögrupp on koostanud dokumendi, mis kirjeldab, kuidas on isikul võimalik saada juurdepääs enda isiklikele andmetele tolliinfosüsteemis. Dokument on inglise keelne (555.33 KB, PDF)
 
Kui Teie taotlust ei rahuldata  on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule.
Asja menetlemine Andmekaitse Inspektsioonis on tasuta. 
 
Schengen
Kaitsmaks liikmesriikide julgeolekut ning tõkestamaks kuritegevust, on loodud Schengeni Infosüsteem SIS. Infosüsteemile on pandud ülesandeks tagada Schengeni õigusruumis avalik kord, turvalisus ja isikute vaba liikumine. See annab Schengeni riikide politsei- ja tollitöötajatele võimaluse kiireks infovahetuseks.
 
Schengeni viisa väljastamisest keeldutakse, kui viisataotleja on kantud SISi sissesõidukeeldude nimekirja. Keeldutakse ka juhul, kui isik on kantud nimekirja riigi poolt, kelle territooriumile sisenemiseks ta konkreetselt viisat ei taotle. Ka riikide kodanikele, kes Schengeni ruumi saabumiseks viisat ei vaja, kuid kes on kantud SISi sissesõidukeeldude nimekirja, võidakse keelata Schengeni ruumi sisenemine.
 
SIS-i sisestatakse:
1. tagaotsitavad esemed ja isikud;
2. sissesõidukeeluga välismaalased;
3. kadunud või ajutist kaitset vajavad isikud (eelkõige alaealised ja piiratud teovõimega isikud);
4. tunnistajad ja teised isikud, kellel on kohustus ilmuda kohtusse kriminaalmenetluse raames;
5. varjatud jälgimise all olevad ja erikontrolli vajavad isikud, seoses kuritegevuse vastase võitluse või rahutuste vältimisega.
 
Sisestatud andmete pikim võimalik säilitustähtaeg on 10 aastat.
 
SIS-i ei tohi sisestada andmeid järgneva kohta:
1. rassiline kuuluvus;
2. poliitilised vaated;
3. usulisi või muid veendumusi kirjeldavad andmed;
4. andmeid tervisliku seisundi kohta;
5. andmeid seksuaalelu kohta.
Kui tahate Eestis teada saada, mis andmed on Teie kohta sisestatud Schengeni Infosüsteem või soovite andmete parandamist või kustutamist, saate esitada taotluse Politsei- ja Piirivalveametisse või Andmekaitse Inspektsiooni.
 
Taotlusesse kirjutage:
  • asutus, kes kandis sisse isikut puudutavad andmed;
  • kõik, mis puudutab kõnealuseid andmeid (andmete liik, teave selle kohta, kus ja kuidas sai nende omanik teada oma andmetest Shengeni infosüsteemist jne);
  • andmed, mida isik soovib lasta kustutada või parandada (juhul, kui see on taotluse esitamise eesmärk).
Taotluses peab olema taotleja nimi, sünniaeg ja kodakondsus ning see peab olema allkirjastatud. Koos taotlusega tuleb esitada isikut tõendava dokumendi koopia.
 
Näidistaotlus. Laadige alla
 
 
Kui Teie taotlust ei rahuldata  on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule.
Asja menetlemine Andmekaitse Inspektsioonis on tasuta. Rohkem teavet isikuandmetega tutvumise õiguse kohta 
 
USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammis (TFTP) säilitatavad isikuandmed
 
USA ja ELi vahelise lepingu (mis käsitleb EList pärinevate finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames (edaspidi TFTP-leping)), paragrahvi 15 kohaselt on võimalik taotleda juurdepääsu selle lepingu alusel töödeldud isikuandmetele.
 
Paragrahvi 16 kohaselt on võimalik taotleda ebatäpsete või selliste isikuandmete parandamist, kustutamist või blokeerimist, mille töötlemisel on rikutud lepingu sätteid.
Lepingu paragrahvid 15 ja 16 sätestavad, et TFTP-lepingut haldava USA rahandusministeeriumi vahendajana tegutsevad riiklikud andmekaitseasutused. Rohkem teavet taotluse esitamise kohta USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammis (TFTP) säilitatavatele isikuandmetele juurdepääsuks ja/või nende parandamiseks, kustutamiseks või blokeerimiseks. (36 KB, DOC)
 
 
Kui Teie soovite taotleda juurdepääsu USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammis säilitatavatele isikuandmetele või sealseid andmeid lasta paranadada, kustutada või blokeerida neile juurdepääs, saate esitada taotluse Andmekaitse Inspektsioonile, kes pärast taotleja isikusamasuse kontrollimist edastab taotluse USA rahandusministeeriumile. 
 
Kui Te soovite esitada toatluse vastavalt TFTP -lepingu paragrahvile 15 ja või 16, täitke üks järgmistest vormidest vastvalt Teie taotluse soovile.
 
Laadige alla
 
Vorm A - Isikusamasuse kinnitamine (42.5 KB, DOC)
Vorm B - Juurdepääsu taotlus (41 KB, DOC)
Vorm C - Andmete parandamise, kustutamise või blokeerimise taotlus (39 KB, DOC)
Vorm D - Volitus (36.5 KB, DOC)
 
Lisainformatsioon - Nimekiri riiklikest andmekaitse asutustest (60.69 KB, RTF)
                              - Nimekiri isikut tõendavatest dokumentidest (42 KB, DOC)