Sa oled siin

Päring rahvusvahelistest andmebaasidest

08.11.2023

Sisukord


1. Viisainfosüsteem (VIS) 
2. Tolliinfosüsteem (CIS) 
3. Schengeni infosüsteem (SIS II)

 

Viisainfosüsteem


Schengeni riikides lühiajalise viibimise viisataotluste käsitlemiseks on Euroopa Liidus loodud viisataotlejate viisataotluses sisalduvate isikuandmete, sõrmejälgede ja näokujutiste keskregister. Andmekaitse Inspektsioon teostab järelevalvet selle üle, et ametiasutused järgiksid andmete töötlemisel ja kogumisel allpool toodud nõudeid. 

Viisainfosüsteem on liikmesriikide vaheline viisaandmete vahetamise süsteem, mille eesmärk on hõlbustada viisa taotlemise korda, vältida viisadega äritsemist ja kelmust, lihtsustada nii piiri- kui isikutuvastuse kontrolle liikmesriikide territooriumil ja aidata kaasa mistahes liikmesriigi sisejulgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmisele. Sel eesmärgil on VIS lühiajaliste Schengeni viisade andmete keskhoidla, mis on keskne andmebaas Schengeni alal lühiajalist viisat taotlevate inimeste viisataotluses sisalduvate isikuandmete, sõrmejälgede ja näokujutistega.

Viisainfosüsteemiga, mida kasutavad liikmesriikide konsulaadid üle maailma, saavad liikmesriigid vahetada teavet Schengeni riikides lühiajaliseks viibimiseks mõeldud viisade kohta. 

Viisainfosüsteemi kasutamise üksikasjalikud eeskirjad on esitatud VIS määruses

Sisestatud andmete pikim võimalik säilitustähtaeg on 5 aastat. Säilitamistähtaeg algab:

 • Viisa väljaandmise korral viisa kehtivusaja lõppemisel;
 • Viisa pikendamise korral viisa uue kehtivusaja lõppemisel
 • Viisataotluse tagasivõtmise, sulgemise või selle läbivaatamise katkestamise korral taotlustoimiku VISis loomise kuupäeval; või
 • Viisa väljastamisest keeldumise, selle kehtetuks tunnistamise, lühendamise või tühistamise korral kuupäeval, mil viisasid väljastav asutus tegi vastava otsuse.


Teie õigused


Kui Teie kohta on VIS-i andmeid sisestatud, on Teil õigus teada, milliseid andmeid sisestatud on, sealhulgas seda, mis liikmesriik on need andmed VIS-i esitanud. Teil on õigus lasta parandada faktiliselt ebaõiged andmed ning taotleda ebaseaduslikult sisestatud andmete kustutamist VIS-is.

Kui soovite saada teada, millised Teid puudutavad andmed on viisainfosüsteemi lisatud või taotleda andmete parandamist või kustutamist, saate esitada taotluse Andmekaitse Inspektsioonile või Politsei- ja Piirivalveametile (asutusele, kes vastutab Teie andmete töötlemise eest). 

Taotlusesse kirjutage:

 • asutus, kes kandis sisse Teid puudutavad andmed,
 • kõik, mis kõnealuseid andmeid puudutab (andmete liik, teave selle kohta, kus ja kuidas saite teada oma andmetest viisainfosüsteemis jm),
 • andmed, mida soovite lasta kustutada või parandada (juhul, kui see on taotluse esitamise eesmärk).

Taotluses peab lisaks olema kirjas taotleja nimi, sünniaeg ja kodakondsus ning see peab olema allkirjastatud. Isikusamasuse tõendamiseks peab taotlus olema digiallkirjastatud.

Nimetatud taotlusele tuleb vastutaval töötlejal või järelevalveasutusel esitada asjakohane ja põhjendatud vastus viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödumisel taotluse esitamisest. 

Kontaktid
 

 • Politsei- ja Piirivalveamet: ppa[a]politsei.ee
 • Andmekaitse Inspektsioon: info[a]aki.ee

VIS järelevalve


Euroopa andmekaitseinspektor (EDPS) jälgib, et teabe töötlemine VIS-is ELi tasandil toimuks kooskõlas VIS-i eeskirjadega. Riiklikud andmekaitseasutused teostavad järelevalvet selle üle, et isikuandmete töötlemine liikmesriikides, sealhulgas isikuandmete edastamine VIS-i ja sealt välja toimuks seaduslikul viisil. Riiklike järelevalveasutuste järelevalvekohustus tuleneb VIS-i määruse artiklist 41.

VISi isikuandmete töötlemisel on järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon. 

VIS määruse artikli 43 alusel teevad riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor, tegutsedes igaüks oma pädevuse piires, üksteisega oma kohustuste raames aktiivselt koostööd ning tagavad VIS-i ja riiklike süsteemide koordineeritud järelevalve (VIS SCG), mille veebilehega on võimalik tutvuda siin.

Kaebused

Kui Teie taotlusele vastatakse eitavalt või on vastus mitterahuldav, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule. Asja menetlemine Andmekaitse Inspektsioonis on tasuta. Rohkem teavet isikuandmetega tutvumise õiguse kohta 

Uus VIS määrus

Olemasolevate VIS-i õigusaktide muudatused võeti vastu 2021. aasta juulis määrusega 2021/1134. Muudatused hõlmavad muuhulgas VIS-i määruse reguleerimisala laiendamist, hõlmates sätteid pikaajaliste viisade ja elamislubasid käsitlevate andmete vahetamise korra kohta. VISi nõukogu otsus tunnistatakse uue määrusega kehtetuks. Osa määruse 2021/1134 muudatustest hakkasid kehtima alates 3. augustist 2022, sh osa, mis puudutab andmesubjektide õiguste sätete kohta, mis laienevad ka õigusele piirata isikuandmete töötlemist. 

 

Tolliinfosüsteem


Schengeni riikides tolliandmete käsitlemiseks on Euroopa Liidus loodud tolliinfosüsteem, mis hõlbustab pettuste ennetamist, võimaldades liikmesriikide tolliasutustel teavet jagada. Andmekaitse Inspektsioon teostab järelevalvet selle üle, et ametiasutused järgiksid andmete töötlemisel ja kogumisel allpool toodud nõudeid. 

Tolliinfosüsteem on liikmesriikide vaheline tolliteavet koondav süsteem, mille eesmärk on ennetada, uurida ja kohtulikult menetleda tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega seotud rikkumisi. Sel eesmärgil on CIS Schengeni tolliteabe andmete keskhoidla, mis on keskne andmebaas Schengeni alal tolli läbivate kaupade, transpordivahendite, ettevõtete ja rikkumistega seotud isikute andmetega.

Tolliinfosüsteemiga, mida kasutavad liikmesriikide tolliasutused, saavad liikmesriigid vahetada teavet Schengeni riikide tolliandmete kohta. 
Tolliinfosüsteemi kasutamise üksikasjalikud eeskirjad on esitatud CIS määruses.

Sisestatud andmete pikim võimalik säilitustähtaeg on 10 aastat

Teie õigused


Kui Teie kohta on CIS-i andmeid sisestatud, on Teil õigus teada, milliseid andmeid sisestatud on, sealhulgas seda, mis liikmesriik on need andmed CIS-i esitanud. Teil on õigus lasta parandada faktiliselt ebaõiged andmed ning taotleda ebaseaduslikult sisestatud andmete kustutamist CIS-is. 

Kui soovite saada teada, millised Teid puudutavad andmed on tolliinfosüsteemi lisatud või taotleda andmete parandamist või kustutamist, saate esitada taotluse Andmekaitse Inspektsioonile või Maksu- ja Tolliametile. 

Taotlusesse kirjutage:

 • asutus, kes kandis sisse Teid puudutavad andmed;
 • kõik, mis kõnealuseid andmeid puudutab (andmete liik, teave selle kohta, kus ja kuidas saite teada oma andmetest tolliinfosüsteemis jm);
 • andmed, mida soovite lasta kustutada või parandada (juhul, kui see on taotluse esitamise eesmärk).

Taotluses peab lisaks olema kirjas taotleja nimi, sünniaeg ja kodakondsus ning see peab olema allkirjastatud. Isikusamasuse tõendamiseks peab taotlus olema digiallkirjastatud.

Kontaktid
 

 • Eesti Maksu- ja Tolliamet:
  emta[a]emta.ee 
 • Andmekaitse Inspektsioon:
  info[a]aki.ee

CIS järelevalve

Euroopa andmekaitseinspektor (EDPS) jälgib, et teabe töötlemine CIS-is ELi tasandil toimuks kooskõlas CIS-i eeskirjadega. Riiklikud andmekaitseasutused teostavad järelevalvet selle üle, et isikuandmete töötlemine CIS-is toimuks seaduslikul viisil. Riiklike järelevalveasutuste järelevalvekohustus tuleneb CIS-i määruse artiklist 24.

CIS-i isikuandmete töötlemisel on järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon. 

CIS määruse artikli 26 alusel teevad liikmesriikide järelevalveasutusest koosnev ühine järelevalveasutus ja Euroopa andmekaitseinspektor, tegutsedes igaüks oma pädevuse piires, üksteisega oma kohustuste raames aktiivselt koostööd ning tagavad CIS-i koordineeritud järelevalve, seahulgas asjaomaste soovituste andmisel (CIS SCG).

Kaebused

Kui Teie taotlust ei rahuldata, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule. Asja menetlemine Andmekaitse Inspektsioonis on tasuta. Rohkem teavet isikuandmetega tutvumise õiguse kohta. 

 

Schengeni II infosüsteem


Schengeni riikides julgeoleku kaitseks ning kuritegevuse tõkestamiseks on Euroopa Liidus loodud sissesõidukeeldude keskregister. Andmekaitse Inspektsioon teostab järelevalvet selle üle, et ametiasutused järgiksid andmete töötlemisel ja kogumisel allpool toodud nõudeid. 

Schengeni II infosüsteem on liikmesriikide vaheline sissesõidukeeldude andmete vahetamise süsteem, mille eesmärk on tagada Schengeni õigusruumis avaliku korda, turvalisust ja isikute vaba liikumist, keeldutes viisataotlust või sisenemist isikutele kes on kantud SIS II sissesõidukeeldude nimekirja. Sel eesmärgil on SIS II Schengeni viisaruumi sissesõidukeeldude keskhoidla, mis on keskne andmebaas Schengeni alal sissesõidukeeldu nimekirjal olevate inimeste isikuandmetega. 

Schengeni infosüsteemiga, mida kasutavad liikmesriikide politsei- ja tollitöötajad, saavad liikmesriigid sisestada hoiatusteateid teatavate kategooriate tagaotsitavate või kadunud isikute ja esemete kohta. 

Schengeni II infosüsteemi kasutamise üksikasjalikud eeskirjad on esitatud SIS II määruses ning SIS otsuses

Oluline on välja tuua, et SIS II Recasti raames lisanduvad järgmised määrused: 

Teie õigused

Kui Teie kohta on SIS II andmeid sisestatud, on Teil õigus teada, milliseid andmeid sisestatud on, sealhulgas seda, mis liikmesriik on need andmed SIS II esitanud. Teil on õigus lasta parandada faktiliselt ebaõiged andmed ning taotleda ebaseaduslikult sisestatud andmete kustutamist SIS II-s. 

Kui soovite saada teada, millised Teid puudutavad andmed on Schengeni infosüsteemi lisatud või taotleda andmete parandamist või kustutamist, saate esitada taotluse Andmekaitse Inspektsioonile või Politsei- ja Piirivalveametile (asutusele, kes vastutab Teie andmete töötlemise eest). 

Taotlusesse kirjutage:

 • asutus, kes kandis sisse Teid puudutavad andmed;
 • kõik, mis kõnealuseid andmeid puudutab (andmete liik, teave selle kohta, kus ja kuidas saite teada oma andmetest Schengeni II infosüsteemis jm);
 • andmed, mida soovite lasta kustutada või parandada (juhul, kui see on taotluse esitamise eesmärk).


Taotluses peab lisaks olema kirjas taotleja nimi, sünniaeg ja kodakondsus ning see peab olema allkirjastatud. Isikusamasuse tõendamiseks peab taotlus olema digiallkirjastatud.

Näidistaotlus
 

Kontaktid
 

 • Politsei- ja Piirivalveamet: ppa[a]politsei.ee
 • Andmekaitse Inspektsioon: info[a]aki.ee

SIS II järelevalve

Euroopa andmekaitseinspektor (EDPS) jälgib, et teabe töötlemine SIS II-s ELi tasandil toimuks kooskõlas SIS II eeskirjadega. Riiklikud andmekaitseasutused teostavad järelevalvet SIS II-s sisalduvate isikuandmete tema territooriumil või territooriumilt teostatava töötlemise ja edastamise õiguspärasuse ning täiendava teabe vahetamise ja edasise töötlemise üle. Riiklike järelevalveasutuste järelevalvekohustus tuleneb SIS II määruse artiklist 44.

SIS II sisalduvate isikuandmete töötlemisel on Eestis järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon. 

SIS II määruse artikli 46 alusel teevad riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor, tegutsedes igaüks oma pädevuse piires, üksteisega oma kohustuste raames aktiivselt koostööd ning tagavad SIS II koordineeritud järelevalve (SIS II SCG).

Kaebused

Kui Teie taotlust ei rahuldata, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule. Asja menetlemine Andmekaitse Inspektsioonis on tasuta. Rohkem teavet isikuandmetega tutvumise õiguse kohta