Brexit

20.01.2021

Euroopa Liidu ja Suurbritannia vaheline kokkulepe võimaldab jätkata isikuandmete edastamist endisel viisil 30. juunini. Ehk teisisõnu ei ole vaja selle kuupäevani rakendada isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM) tulenevaid lisakaitsemeetmeid (art 46) või kohaldada artiklit 49. Euroopa Andmekaitsenõukogu 13. jaanuaril täiendatud Brexti avaldus. (63.73 KB, PDF)

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldas 15. detsembril 2020 andmetöötlejatele seisukoha (491.67 KB, PDF)seoses Brexitiga (inglise keelne).

Euroopa Komisjon on avaldanud juulis 2020 teabematerjali üleminekuperioodi lõpu ettevalmistamiseks, mis käsitleb ka andmekaitse valdkonna küsimusi.

   
  Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldas 4. oktoobril 2019 andmetöötlejatele info, kuidas toimida Suurbritanniasse isikuandmete edastamisel leppeta Brexiti korral. Dokument on kättesaadav EDPB veebilehel (PDF)
   
  Euroopa Komisjoni teadaanne seoses Bexitiga 
   
   
  TEADE SIDUSRÜHMADELE ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE EL-ist JA EL-i ÕIGUSNORMID ANDMEKAITSE VALDKONNAS
  Brüssel, 9. jaanuar 2018
   
  Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
  oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
  väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja
  teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes 30. märtsil 2019 kell 00.00
  Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“). Sel hetkel saab Ühendkuningriigist „kolmas riik“
   
  Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
  sisuga, tuletatakse kõigile isikuandmeid töötlevatele sidusrühmadele meelde õiguslikke
  tagajärgi, millega nad peavad arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik.
  Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku
  teisiti, hakatakse alates väljaastumise kuupäevast kohaldama ELi õigusnorme, mis
  käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele. Jättes kõrvale kaitse piisavuse
  otsuse, mis võimaldab isikuandmete vaba edastamist EList väljapoole, ilma et ELi
  andmeeksportija peaks rakendama täiendavaid kaitsemeetmeid või täitma lisatingimusi,
  võimaldavad ELi isikuandmete kaitset käsitlevad õigusnormid (nii direktiiv 95/46 kui ka
  uus isikuandmete kaitse üldmäärus (määrus 2016/679), mida kohaldatakse 25. maist
  2018) andmete edastamist juhul, kui vastutav töötleja või volitatud töötleja on ette näinud
  asjakohased kaitsemeetmed. Nimetatud kaitsemeetmed võidakse ette näha järgmisel