Brexit

13.07.2020

Euroopa Komisjon on avaldanud juulis 2020 teabematerjali üleminekuperioodi lõpu ettevalmistamiseks, mis käsitleb ka andmekaitse valdkonna küsimusi.

 
 
Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldas 4. oktoobril 2019 andmetöötlejatele info, kuidas toimida Suurbritanniasse isikuandmete edastamisel leppeta Brexiti korral. Dokument on kättesaadav EDPB veebilehel (PDF)
 
Euroopa Komisjoni teadaanne seoses Bexitiga 
 
 
TEADE SIDUSRÜHMADELE ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE EL-ist JA EL-i ÕIGUSNORMID ANDMEKAITSE VALDKONNAS
Brüssel, 9. jaanuar 2018
 
Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja
teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes 30. märtsil 2019 kell 00.00
Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“). Sel hetkel saab Ühendkuningriigist „kolmas riik“
 
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
sisuga, tuletatakse kõigile isikuandmeid töötlevatele sidusrühmadele meelde õiguslikke
tagajärgi, millega nad peavad arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik.
Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku
teisiti, hakatakse alates väljaastumise kuupäevast kohaldama ELi õigusnorme, mis
käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele. Jättes kõrvale kaitse piisavuse
otsuse, mis võimaldab isikuandmete vaba edastamist EList väljapoole, ilma et ELi
andmeeksportija peaks rakendama täiendavaid kaitsemeetmeid või täitma lisatingimusi,
võimaldavad ELi isikuandmete kaitset käsitlevad õigusnormid (nii direktiiv 95/46 kui ka
uus isikuandmete kaitse üldmäärus (määrus 2016/679), mida kohaldatakse 25. maist
2018) andmete edastamist juhul, kui vastutav töötleja või volitatud töötleja on ette näinud
asjakohased kaitsemeetmed. Nimetatud kaitsemeetmed võidakse ette näha järgmisel