Sa oled siin

Statistika

02.04.2020
TEGEVUSNÄITAJAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

2019

Juhendiloome, poliitikanõustamine                
Juhendid 4 12 6 4 1 2  1 -
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta 21 30 28 35 27 34 42 8
Teavitustöö                
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded (esitatud kokku)
817 1370 1144 1369 1417 1520  2384 2343*
            sh märgukirjad               984
            sh selgitustaotlused               1233
            sh nõudekirjad               89
            sh teabenõuded               37
Kõned valveametnikule 1160 1344 1141 1136 1419 1527 2556  1578
Nõustamised (ettevõtetele, asutustele) 56 69 34 33 79 148 200 79
Koolitused (korraldatud või lektorina osaletud) 18 19 24 18 23 17 23 15
Järelevalvetöö                
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) - - - 5 5 5 8 1
     sh ringkirjade adressaate       149 34 37 162 106
Võrdlevad seired 4 4 6 14 9 10 2 -
     sh seiratute arv       412 148 129 85 -
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud kokku)
404 550 413 446 390 462 462  609*
           sh vaided               274
           sh kaebused ja väärteoteated               335
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) 191 171 152 384 86 149 15  29
     sh ennetavad andmekaitseauditid 7 6 16 24 24 1 1 -
Pöördumised IMI kaudu **             479 1048
Kontrollkäigud (järelevalves) 23 15 48 35 33 45 17 -
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves)       299 56 125 10  63
Ettekirjutused (reeglina eelneb ettepanek; reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) 187 120 86 77 59 64 46 14
     sh registreerimise alal (eelneva ettepanekuta) 130 67 45 28 26 35 *** ***
Väärteoasjad (lõpetatud) 43 29 11 16 16 9 23  14
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) 39 22 8 15 16 4 9 5
Loa- ja erimenetlused                
Registreerimistaotlused (delikaatsete andmete töötlemine või vastutava isiku määramine) 608 602 902 540 547 641 192 -
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) 84 89 115 167 139 99 36 39
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta 13 17 13 29 18 54 61 30
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks 7 6 13 8 18 22 3 1
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes 4 6 6 10 10 8 21 31
Rikkumisteated (kohustuslikud alates 25.05.2018)             64 115

* statistika tegemise meetod on alates 2019. aastast dokumendihaldussüsteemi muutuse tõttu varasematest aastasest erinev.

** IMI on Euroopa Liidu siseturu infosüsteem, mille kaudu vahetavad andmekaitseasutused infot ning mille kaudu esitakse kaebusi, selgitustaotlusi, rikkumisteateid ja märgukirju.

*** DIATR registri sulgemise tõttu 24.05.2018 ettekirjutusi ei tehtud.