Sa oled siin

Statistika

06.09.2019
TEGEVUSNÄITAJAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 sh IKS/ESS/AvTS* 2019
Juhendiloome, poliitikanõustamine                
Juhendid 4 12 6 4 1 2  1/ 1/-/-  
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta 21 30 28 35 27 34 42/ 22/-/20    
Teavitustöö                
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded 817 1370 1144 1369 1417 1520  2384/1856/305/223  
Kõned valveametnikule 1160 1344 1141 1136 1419 1527 2556   
Nõustamised (ettevõtetele, asutustele) 56 69 34 33 79 148 200/170/1/29  
Koolitused (korraldatud või lektorina osaletud) 18 19 24 18 23 17 23/ 21/1/1  
Järelevalvetöö                
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) - - - 5 5 5 8/ 6/-/2  
     sh ringkirjade adressaate       149 34 37 162  
Võrdlevad seired 4 4 6 14 9 10 2/ 1/-/1  
     sh seiratute arv       412 148 129 85/ 6/-/79  
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud) 404 550 413 446 390 462 462/ 274/17/171   
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) 191 171 152 384 86 149 15/ 8/-/7   
     sh ennetavad andmekaitseauditid 7 6 16 24 24 1 1  
Pöördumised IMI kaudu **             479  
Kontrollkäigud (järelevalves) 23 15 48 35 33 45 17/ 10/-/7   
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves)       299 56 125 10/ 3/-/7   
Ettekirjutused (reeglina eelneb ettepanek; reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) 187 120 86 77 59 64 46/ 9/1/36   
     sh registreerimise alal (eelneva ettepanekuta) 130 67 45 28 26 35 ***  
Väärteoasjad (lõpetatud) 43 29 11 16 16 9 23/ 20/-/3   
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) 39 22 8 15 16 4 9/ 8-/1  
Loa- ja erimenetlused                
Registreerimistaotlused (delikaatsete andmete töötlemine või vastutava isiku määramine) 608 602 902 540 547 641 192  
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) 84 89 115 167 139 99 36  
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta 13 17 13 29 18 54 61  
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks 7 6 13 8 18 22 3  
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes 4 6 6 10 10 8 21  
Rikkumisteated (kohustuslikud alates 25.05.2018)             64  

* IKS / ESS / AvTS - märgib 2018. aasta töömahu jaotust isikuandmete kaitse seaduse (IKS), elektroonilise side seaduse (ESS) ning avaliku teabe seaduse (AvTS) kohaldamise vahel.

** IMI on Euroopa Liidu siseturu infosüsteem, mille kaudu vahetavad andmekaitseasutused infot ning mille kaudu esitakse kaebusi, selgitustaotlusi, rikkumisteateid ja märgukirju.

*** DIATR registri sulgemise tõttu 24.05.2018 ettekirjutusi ei tehtud.