Sa oled siin

Statistika

08.09.2022
TEGEVUSNÄITAJAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

2019

2020 2021
Juhendiloome, poliitikanõustamine                    
Juhendid 4 12 6 4 1 2  1 - 1 -
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta 21 30 28 35 27 34 42 8 29 44
Teavitustöö                    
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded (esitatud kokku)
817 1370 1144 1369 1417 1520  2384 2343 1759* 1813
Kõned valveametnikule 1160 1344 1141 1136 1419 1527 2556  1578 1222 1350
Nõustamised ja koolitused 84 88 58 52 102 165 223 94 71 69
Järelevalvetöö                    
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) - - - 5 5 5 8 1 2 3
     sh ringkirjade adressaate       149 34 37 162 106 1108 92
Võrdlevad seired 4 4 6 14 9 10 2 - 1 1
     sh seiratute arv       412 148 129 85 - 77 73
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud kokku)
404 550 413 446 390 462 462  609 701* 693
           sh vaided                 243  
           sh kaebused ja väärteoteated                 458  
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) 191 171 152 384 86 149 15  29 28 30
     sh ennetavad andmekaitseauditid 7 6 16 24 24 1 1 - - -
Pöördumised IMI kaudu **             479 1048 884 929
Kontrollkäigud (järelevalves) 23 15 48 35 33 45 17 - 2 1
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves)       299 56 125 10  63 223 214
Ettekirjutused (reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) 187 120 86 77 59 64 46 14 37 30
Väärteoasjad (lõpetatud) 43 29 11 16 16 9 23  14 12 11
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) 39 22 8 15 16 4 9 5 12 10
Loa- ja erimenetlused                    
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) 84 89 115 167 139 99 36 39 16 31
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta 13 17 13 29 18 54 61 30 32 20
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks 7 6 13 8 18 22 3 1 2 2
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes 4 6 6 10 10 8 21 31 10 14
Rikkumisteated (kohustuslikud alates 25.05.2018)             64 115 138 145

* statistika tegemise meetod on alates 2019. aastast dokumendihaldussüsteemi muutuse tõttu varasematest aastasest erinev.

** IMI on Euroopa Liidu siseturu infosüsteem, mille kaudu vahetavad andmekaitseasutused infot ning mille kaudu esitakse kaebusi, selgitustaotlusi, rikkumisteateid ja märgukirju.