Sa oled siin

Statistika

06.06.2023
TEGEVUSNÄITAJAD 2018  

2019

2020 2021 2022
Juhendiloome, poliitikanõustamine          
Juhendid  1 - 1 - 2
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta 42 8 29 44 44
Teavitustöö          
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded (esitatud kokku)
 2384 2343 1759* 1813 1325
Kõned valveametnikule 2556  1578 1222 1350 1028
Nõustamised ja koolitused 223 94 71 69 17*
Järelevalvetöö          
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) 8 1 2 3 1
     sh ringkirjade adressaate 162 106 1108 92 7
Võrdlevad seired 2 - 1 1 2
     sh seiratute arv 85 - 77 73 11
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud kokku)
462  609 701** 693 936
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) 15  29 28 30 37
Pöördumised IMI kaudu *** 479 1048 884 929 1520
Kontrollkäigud (järelevalves) 17 - 2 1 3
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves) 10  63 223 214 215
Ettekirjutused (reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) 46 14 37 30 52
Väärteoasjad (lõpetatud) 23  14 12 11 7
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) 9 5 12 10 12
Loa- ja erimenetlused          
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) 36 39 16 31 31
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta 61 30 32 20 21
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks 3 1 2 2 1
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes 21 31 10 14 14
Rikkumisteated (kohustuslikud alates 25.05.2018) 64 115 138 145 153

* 2022.a. nõustamiste osas statistikat ei peetud

** statistika tegemise meetod on alates 2019. aastast dokumendihaldussüsteemi muutuse tõttu varasematest aastasest erinev.

*** IMI on Euroopa Liidu siseturu infosüsteem, mille kaudu vahetavad andmekaitseasutused infot ning mille kaudu esitakse kaebusi, selgitustaotlusi, rikkumisteateid ja märgukirju.