Sa oled siin

Statistika

14.05.2021
TEGEVUSNÄITAJAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

2019

2020
Juhendiloome, poliitikanõustamine                  
Juhendid 4 12 6 4 1 2  1 - 1
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta 21 30 28 35 27 34 42 8 29
Teavitustöö                  
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded (esitatud kokku)
817 1370 1144 1369 1417 1520  2384 2343 1759*
Kõned valveametnikule 1160 1344 1141 1136 1419 1527 2556  1578 1222
Nõustamised (ettevõtetele, asutustele) 56 69 34 33 79 148 200 79 60
Koolitused (korraldatud või lektorina osaletud) 18 19 24 18 23 17 23 15 11
Järelevalvetöö                  
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) - - - 5 5 5 8 1 2
     sh ringkirjade adressaate       149 34 37 162 106 1108
Võrdlevad seired 4 4 6 14 9 10 2 - 1
     sh seiratute arv       412 148 129 85 - 77
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud kokku)
404 550 413 446 390 462 462  609 701*
           sh vaided                 243
           sh kaebused ja väärteoteated                 458
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) 191 171 152 384 86 149 15  29 28
     sh ennetavad andmekaitseauditid 7 6 16 24 24 1 1 -  
Pöördumised IMI kaudu **             479 1048 884
Kontrollkäigud (järelevalves) 23 15 48 35 33 45 17 - 2
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves)       299 56 125 10  63 223
Ettekirjutused (reeglina eelneb ettepanek; reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) 187 120 86 77 59 64 46 14 37
     sh registreerimise alal (eelneva ettepanekuta) 130 67 45 28 26 35 *** *** ***
Väärteoasjad (lõpetatud) 43 29 11 16 16 9 23  14 12
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) 39 22 8 15 16 4 9 5 12
Loa- ja erimenetlused                  
Registreerimistaotlused (delikaatsete andmete töötlemine või vastutava isiku määramine) 608 602 902 540 547 641 192 - -
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) 84 89 115 167 139 99 36 39 16
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta 13 17 13 29 18 54 61 30 32
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks 7 6 13 8 18 22 3 1 2
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes 4 6 6 10 10 8 21 31 10
Rikkumisteated (kohustuslikud alates 25.05.2018)             64 115 138

* statistika tegemise meetod on alates 2019. aastast dokumendihaldussüsteemi muutuse tõttu varasematest aastasest erinev.

** IMI on Euroopa Liidu siseturu infosüsteem, mille kaudu vahetavad andmekaitseasutused infot ning mille kaudu esitakse kaebusi, selgitustaotlusi, rikkumisteateid ja märgukirju.

*** DIATR registri sulgemise tõttu 24.05.2018 ettekirjutusi ei tehtud.