Andmekaitsetingimused videovalves

08.01.2021

Andmekaitsetingimused - andmetöötluse läbipaistvus

 

Andmekaitsetingimused on nagu aruanne inimesele, kus andmetöötleja annab ülevaate lihtsalt ja arusaadavalt kõikidest toimingutest, mida ta alates valvekaaamera töölepanemisest inimese isikuandmetega teeb. Andmekaitsetingimusi nimetatakse alternatiivselt ka privaatsusinfoks. Dokument on sama vajalik nagu kliendi,-üld - või tüüptingimused. Andmekaitsetingimused võivad olla kaamerate kasutuskorra osaks või üks peatükk näiteks üldtingimustes.

 

Andmekaitsetingimuste olemasolu aitab säästa Teie aega personaalsete vastamiste arvelt. Ühte dokumenti saate koondada vastused, mida inimesel kui andmesubjektil on õigus küsida oma isikuandmete töötlemise kohta. 

Andmekaitsetingimuste koostamiseks peab eelnevalt läbi mõtlema, milliseid toiminguid videosalvestistega tehakse alates salvestamisest kuni kustutamiseni. Seejärel tuleb välja selgitada, kas salvestiste saamiseks ja edasisteks andmetöötlustoiminguteks on olemas õiguslik alus. 

 

Andmekaitsetingimustest teavitamise viise on mitmeid. Sobiva valiku peab andmetöötleja tegema ise lähtudes mõistlikkusest ning kasutajamugavusest. Teavet võib esitada nii suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt nt veebilehel teavitusena või saates e-kirjaga. 

 ABIKÜSIMUSED ANDMEKAITSETINGIMUSTE KOOSTAMISEKS

1. Kellelt saab inimene infot oma isikuandmete kohta ja kui ta soovib näha või saada enda isikuandmetega salvestist, siis mismoodi on see lahendatud?

2. Kas annate salvestisi edasi politseile või põhjendatud juhtudel teistele isikutele? Kellel on põhjendatud juhtudel õigus salvestisi saada ja miks?

3. Kuidas salvestisi kasutate? Millised on erinevad andmetöötlustoimingud, kus salvestisi kasutate? Kas salvestisi kasutate näiteks automaatotsuste tegemisel?

4. Millised on Teie andmetöötlustoiminguid võimaldavad õiguslikud alused?

5. Kui kaua salvestisi säilitatakse?

Andmekaitsetingimuste sisu tuleb üleeuroopalisest õigusaktist - isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM), mis sätestab nõuded andmetöötluse läbipaistvusele. Vastutav töötleja peab olema võimeline tõendama, et isikuandmete töötlemine on andmesubjektile läbipaistev. Inimeste teavitamist reguleerivad IKÜM artiklid 12-13.

Isikuandmete töötlemisega seotud teave ja sõnumid peavad olema lihtsasti kättesaadavad ja mõistetavad.

Andmekaitsetingimustes tuleb viidata ka õigusele pöörduda isikuandmete töötlemise rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni poole.

ANDMEKAITSETINGIMUSED AITAVAD OLLA USALDUSVÄÄRNE

Iga andmetöötleja peab arvestama, et inimesel on õigus teada tema isikuandmetega tehtavatest toimingutest. Vaid erandlikel juhtudel on see õigus piiratud ja sellisel juhul tuleb nõue seadusest. Enamjaolt on inimesel õigus oma isikuandmeid saada. Kuna videosalvestiste puhul võib olla inimese taotluse täitmine keerulisem, on soovitav andmekaitsetingimustes ära kirjeldada andmete väljastamise aeg.

Salvestiste väljastamisel on aeg

Kui inimene soovib saada salvestist, siis üldjuhul on andmetöötlejal kohustus vastata taotlusele ühe kuu jooksul. Kuid erandjuhul on lubatud seda pikendada kahe kuu võrra. Seega, on võimalik vastata kokku kolm kuu pärast, kuid pikendamisest ja selle põhjustest peab kuu jooksul taotlejale teada andma.

Erandjuhud, kui andmekaitsetingimused ei pea olema kättesaadavad

Juhul kui teistelt isikutelt andmete saamine või dokumenteerimine on selgesõnaliselt kirjas seaduses, ei pea andmekaitsetingimusi kättesaadavaks tegema. Samuti ei nõuet juhtudel, kui info on ametisaladusega kaitstud. 

 

Rohkem saab lugeda nõuetest andmekaitsetingimuste koostamiseks Teave isikuandmete kasutamise kohta