Sa oled siin

Euroopa juhised ja materjalid

06.07.2022
 

Euroopa Liidu juhendmaterjalid

 

 
 

Lühikokkuvõtted

Siit leiab eestikeelsed lühikokkuvõtted Euroopa Andmekaitsenõukogu suunistest ja juhendmaterjalidest. Samuti jõuab iga teema juurest ka materjalide täispika versioonini, mida saab lugeda veebis või mugavalt enda arvutisse alla laadida.

Andmekaitseametnik

Isikuandmete kaitse üldmääruses ettenähtud juhtudel on andmekaitsespetsialisti ehk andmekaitseametniku määramine vastutavale ja volitatud andmetöötlejale kohustuslik.

Suunistes kirjeldatakse tema rolli, ülesandeid ja õiguseid.
 

Loe lühikokkuvõtet 》
Laadi alla suuniste dokument 》 (PDF)


 

IKÜM territoriaalne kohaldamisala

Isikuandmete kaitse üldmääruse puhul ei ole oluline mitte ainult sisuline kohaldamisala vaid ka territoriaalne kohaldamisala.

On ilmne, et üldmäärus kohaldub andmetöötlejatele, kelle tegevuskoht on Euroopa Liidus või kui töödeldakse liidu elanike andmeid. Antud suunis annab täpsema tõlgenduse ka erandlikele olukordadele ning seletab lahti kuidas mõista üldmääruse artiklit 3.
 

Loe lühikokkuvõtet 
Laadi alla suuniste dokument (PDF) 

Isiku õigused - õigus olla unustatud otsingumootorites

Suunis õigusest olla unustatud otsingumootorites annab ülevaate, millistel alustel ning tingimustel saab isik taotleda oma nime eemaldamist interneti otsingumootoritest. 

Suunised kriteeriumide kohta, mis käsitlevad õigust olla otsingumootorites unustatud kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Loe lühikokkuvõtet 
Laadi alla suuniste dokument (PDF) 

 

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse on kohustus kõigile vastutavatele töötlejatele, olenemata töötlemise suurusest ja erinevast keerukusest.

Lõimitud andmekaitse tähendab, et vastutavad töötlejad peaksid võtma andmekaitsemeetmeid arvesse juba siis, kui nad kavandavad uut töötlemistoimingut. 

Vaikimisi andmekaitse tähendab isikuandmete töötlemisel töötlemisvõimaluste valikute tegemist mõjutades kogutud isikuandmete hulka, nende töötlemise ulatust, nende säilitamise aega ja juurdepääsetavust.

Loe lühikokkuvõtet 
Laadi alla suuniste dokument (PDF) 

Läbipaistvus ehk andmekaitsetingimused

Üks olulisemaid andmekaitse põhimõtteid on andmete töötlemise läbipaistvus ning isikute teavitamine nende andmetega toimuvast.

Tegemist on Euroopa Andmekaitsenõukogu
n-ö baasjuhendiga, mis loodi esimeste hulgas isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisel.

Loe lühikokkuvõtet 
Laadi alla suuniste dokument (PDF) 

 

Nõusolek

Euroopa Andmekaitsenõukogu suunis nõusoleku kohta selgitab nõusoleku kui isikuandmete töötlemise õigusliku aluse olemust, nõudeid ning nõusoleku tagasivõtmist.

Nõusolek peab alati olema vabalt antud. Kui inimene tunneb end olevat sunnitud nõustuma või on keeldumisel talle negatiivsed tagajärjed, siis nõusolek ei kehti. 

Loe lühikokkuvõtet 
Laadi alla suuniste dokument (PDF) 
 

Rikkumisteated

Rikkumisteadete suunis oli üks esimestest n-ö baassuunistest, mis koostati seoses isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega.

Seoses praktika tekkimisega ning andmekaitse valdkonna arenguga koostati täiendav rikkumisteadete suunis, mis käsitleb täpseid näiteid rikkumiste kohta.
 

Loe lühikokkuvõtet 
Laadi alla suuniste dokument (PDF) 
Laadi alla näited (PDF)  

Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia kasutamisest on antud kaks suunist – sotsiaalmeedia kasutajate suunamisest ja sotsiaalmeedia tumedatest mustritest.

Antud ülevaates käsitleme mõlemaid.
 

Loe lühikokkuvõtet 
Laadi alla suuniste dokument (PDF) 
Sotsiaalmeedia tumedatest mustritest (PDF) 

  

Vastutav ja volitatud töötleja

Isikuandmete kaitse üldmääruses on oluline osa vastutava ja volitatud töötlejate rollide määratlemisel, kuna seeläbi määratakse osapoolte vastutused ja kohustused.

Lisaks vastutava ja volitatud töötleja rollidele analüüsitakse suunistes ka kaasvastutava andmetöötleja olemust. Kui andmete töötlemine toimub üle-piiriliselt, on omakorda oluline ka määratleda juhtiv järelevalveasutus. Selle kohta on andmekaitsenõukogu samuti andnud välja täpsemad suunised.

Loe lühikokkuvõtet 
Laadi alla suuniste dokument (PDF) 
Juhtiva järelevalveasutuse suunised (PDF) 

Videoseadmed

Videoseadmete kasutamisel peab arvestama isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega - õigusliku aluse olemasoluga, tehniliste meetmetega aga ka mõjuhinnangu vajadusega.

Suunistes käsitletakse ka biomeetriliste isikuandmete, sh näotuvastuse, töötlemise riske.

Loe lühikokkuvõtet 
Laadi alla suuniste dokument (PDF) 

 

​Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat

2018. aasta väljaanne

Käsiraamatus kirjeldatakse Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu andmekaitse õigusnorme. Käsiraamat on abiks töötajatele, kes ei ole spetsialiseerunud andmekaitse valdkonnale, sealhulgas juristidele, kohtunikele ja muudele õigustöötajatele, samuti kõigis muude asutuste ja ühingute (nt vabaühenduste) töötajatele, kellel tuleb käsitleda andmekaitsega seotud õigusküsimusi.

Käsiraamatus viidatakse asjakohasele ELi õigusele ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile, samuti Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioonile (konventsioon nr 108) ja muudele Euroopa Nõukogu õigusaktidele.

​Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat 2018 (eesti keeles)  》 (PDF)
​Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat 2018 (inglise keeles)  》 (3.75 MB, PDF)

 

Muud juhendmaterjalid

 
  • Eurodac’i koordineeritud järelevalve grupp koos Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga (FRA) on koostanud selgitava materjali ametiasutustele, kuidas sõrmejälgi võtta Eurodac’i jaoks. Juhend on leitav siit. (994.12 KB, PDF)