Tolliinfosüsteem

PrintPDF Jaga

Tolliinfosüsteem (CIS) on tolliteavet koondav arvutisüsteem, mille eesmärk on ennetada, uurida ja kohtulikult menetleda ühenduse tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega seotud rikkumisi.

Tolliinfosüsteem on reguleeritud kahel õiguslikul alusel:

FIDE (Fichier d'Identification des Dossiers d'Enquêtes Douanières – Tolli uurimisjuhtumite andmebaas) on kogu EL-i hõlmav indeks, mida kasutatakse seoses tolliinfosüsteemiga. Tolli uurimisjuhtumite andmebaas koosneb uurimiskirjetest, mille on loonud liikmesriikide tolli- ja muud uurimisasutused halduslikel eesmärkidel ning kriminaaluurimiste ja kohtulike menetlemiste eesmärkidel tolliküsimustes.

FIDE koosneb kahest andmebaasist, kuna sellele on kohaldatavad kaks järgmist õiguslikku alust:

  • Määrus nr 515/97 seoses valdkondadega, kus EL-il on ainupädevus (Euroopa Liidu toimimise lepingu 3. artikkel)
  • Otsus 2009/917/JSK seoses valdkondadega, kus EL jagab päevust liikmesriikidega (Euroopa Liidu toimimise lepingu 4. artikkel).

Igaühel on õigus teada, missugused nende andmed on tolliinfosüsteemi lisatud. Samuti on igaühel õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist.

Juhul, kui soovite saada teada, millised teid puudutavad andmed on tolliinfosüsteemi lisatud, saatke palun vastav taotlus Eesti Maksu- ja Tolliametile või Andmekaitse Inspektsioonile. Palun võtke samade institutsioonidega ühendust ka siis, kui soovite mis tahes teid puudutavate ebaõigete andmete parandamist või kustutamist.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule, kui teie taotlust ei rahuldata. Asja menetlemine Andmekaitse Inspektsioonis on tasuta.

Taotleja peab saatma allkirjastatud taotluse, kus on olemas taotleja nimi, tema sünniaeg ja kodakondsus. Samuti tuleb lisada isikut tõendava dokumendi koopia.

Taotluses peab olema märgitud järgmine teave:

  1. asutus, kes kandis sisse isikut puudutavad andmed;
  2. kõik, mis puudutab kõnealuseid andmeid (andmete liik, teave selle kohta, kus ja kuidas sai nende omanik teada oma andmetest tolliinfosüsteemis jne);
  3. andmed, mida isik soovib lasta kustutada või parandada (juhul, kui see on taotluse esitamise eesmärk).

Vaadake ka näidistaotlusi:

CIS koordineeritud järelevalve töögrupp on koostanud dokumendi (inglise keeles), mis kirjeldab, kuidas on isikul võimalik saada juurdepääs enda isiklikele andmetele tolliinfosüsteemis.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner