Tolliinfo süsteemi ühine järelevalveasutus

PrintPDF Jaga

26. jaanuaril 2005 võttis Riigikogu vastu Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle lisaprotokollidega ühinemise seaduse.
Infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni eesmärgiks on liikmesriikide tolliametite vahelise koostöö tugevdamine menetluste kehtestamise abil, mille kohaselt võivad tolliametid tegutseda ühiselt ja vahetada salakaubaveoga seotud isikuandmeid ja muid andmeid nende andmete haldamise ja edastamise uut tehnoloogiat kasutades. Eelmainitud ülesande täitmiseks loodi liikmesriikide tolliametite tollialaseks kasutamiseks ühine automatiseeritud infosüsteem ehk tolliinfosüsteem (Customs Information System ehk CIS) , mille eesmärgiks on infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni sätete kohaselt olla abiks siseriiklike õigusaktide rikkumise ärahoidmisel, uurimisel ja karistamisel, suurendades kiirema teabelevi abil liikmesriikide tolliametite koostöö- ja kontrollimenetluste tõhusust.

Eestis on Infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni artikli 7 kohaseks siseriiklikuks asutuseks, kellel on vahetu juurdepääs tolliinfosüsteemile Maksu-ja Tolliamet ning infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni artikli 17 kohaseks siseriiklikuks järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon, kelle kohustusteks on kooskõlas vastavate siseriiklike õigusaktidega sõltumatu järelevalve teostamine tagamaks, et tolliinfosüsteemis hoitavate andmete töötlus ja kasutamine ei rikuks asjaomaste isikute õigusi.

Samuti osaleb Andmekaitse Inspektsioon infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni artikli 18 kohase ühise järelevalveasutuse (Joint Supervisory Authority of Customs ehk Customs JSA) töös. Ühine järelevalveasutus on pädev järgima tolliinfosüsteemi tööd, läbi vaatama selle tööga seotud rakendamis- või tõlgendamisküsimusi, uurima probleeme, mis tekivad liikmesriikide siseriiklikel järelevalveasutustel sõltumatu järelevalve teostamisel või üksikisikutel süsteemile juurdepääsu õiguse kasutamisel, ning koostama ettepanekuid probleemide ühiseks lahendamiseks.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner