Europoli ühine järelevalveasutus

PrintPDF Jaga

2005 aasta jaanuaris  võttis Riigikogu vastu Europa Liidu Lepingu artiklil  K.3 põhineva konventsiooni (Europoli konventsioon) ja selle protokollidega  ühinemise seaduse.

Euroopa Politseiameti ehk Europoli eesmärgiks on liikmesriikide koostöö raames parandada Europoli konventsioonis toodud abinõudega liikmesriikide kompetentsete võimuorganite töö efektiivsust ja nende vahelist koostööd eesmärgiga ennetada ja võidelda terrorismiga, ebaseadusliku narkootikumide veo ja teiste tõsiste rahvusvahelise kuritegevuse vormidega.

Eelmainitud eesmärgi saavutamiseks on Europoli põhiülesanneteks hõlbustada liikmesriikidevahelist informatsioonivahetust, hankida, võrrelda ja analüüsida informatsiooni ja salajasi materjale, teavitada viivitamatult konventsiooni art. 4 kohaste rahvuslike allüksuste kaudu liikmesriikide kompetentseid organeid neid puudutavast informatsioonist ja kõigist tulenevatest kuritegudest, aidata kaasa liikmesriikides läbiviidavatele juurdlustele, edastades kogu asjakohase informatsiooni rahvuslikele allüksustele ning hoidma korras kogutud informatsiooni arvutiseeritud süsteemi (Europol Information System ehk EIS).

Eestis on Europoli konventsiooni artikli 4 kohaseks rahvuslikuks allüksuseks Politsei-ja Piirivalveamet   ning Europoli konventsiooni artikli 23 lõike 1 kohaseks siseriiklikuks järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon.

Inspektsiooni kohustusteks on kooskõlas siseriikliku õigusega sõltumatult jälgida, et isikuandmete sisestamine, nendest väljavõtete tegemine ja rahvusliku allüksuse kaudu Europolile edastamine toimub seaduslikult, ning kontrollida, et sellise tegevuse käigus ei kahjustata asjaomaste isikute õigusi.

Andmekaitse Inspektsioon osaleb ka Europoli konventsiooni artikkel 24 kohase
ühise järelevalveasutuse töös. Ühise järelevalveasutuse ülesandeks on kooskõlas Europoli konventsiooniga jälgida Europoli tegevust kindlustamaks, et andmete talletamise, töötlemise ja kasutamisega ei rikuta üksikisiku õigusi. Ühise järelevalve organi kompetentsi kuulub Europoli isikuandmete töötlemise ja kasutamisega seotud toimingute täideviimise ja tõlgendamisega seotud küsimuste läbivaatamine, liikmesriikide järelevalve organite poolt iseseisvalt läbi viidud kontrollidega seotud küsimuste läbivaatamine, informatsiooni saamise õigusega seotud küsimuste läbivaatamine ning esilekerkivatele probleemidele lahenduste leidmine.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner