Euroopa sõrmejälgede andmebaasi töörühm (Eurodac)

PrintPDF Jaga

Eurodac on infosüsteem, mis loodi eesmärgiga määratleda, milline liikmesriik on vastutav Euroopa Liidus esitatud varjupaigataotluse käsitlemise eest, et seega kiirendada varjupaigamenetlust. Eurodac-süsteem võimaldab liikmesriikidel tuvastada varjupaigataotlejad ja ebaseaduslikult ühenduse välispiiri ületanud isikud. Liikmesriigid võivad sõrmejälgede võrdlemise teel kindlaks teha, kas varjupaigataotleja või ebaseaduslikult liikmesriigis viibiv välisriigi kodanik on varem mõnes teises liikmesriigis varjupaika taotlenud. Ühtlasi saab sellega, et süsteemi abil on võimalik kontrollida, kas taotleja on juba esitanud varjupaigataotluse mõnes teises liikmesriigis, vältida seda, et pärast taotluse tagasilükkamist ühes liikmesriigis jätkataks varjupaiga taotlemist teistes liikmesriikides Süsteem on kasutusel kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides (välja arvatud Taani) ja Eurodaci määrusega seotud kolmandates riikides (Norras ja Islandil).

Ligipääs süsteemile on lubatud üksnes Eurodac'i määruses esitatud eesmärkidel. Andmebaasis ei ole inimese nime ega muid isiklikke andmeid, vaid see tugineb üksnes biomeetrilisel võrdlusel, mis on turvalisim ja täpseim kättesaadav identifitseerimismeetod.

Eurodac koosneb komisjonis asuvast kesküksusest, kus on täisautomaatne varjupaigataotlejate sõrmejälgede võrdlemiseks mõeldud arvutiseeritud keskandmebaas ning süsteemis osalevate riikide ja kesküksuse vahelisest elektroonilisest andmeedastussüsteemist.  EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 2725/2000  artikli 15 lõike 1 kohaselt on juurdepääs Eurodaci keskandmebaasi salvestatud andmetele Politsei- ja Piirivalveametil.

Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 2725/2000 artikkel 19 kohaseks siseriiklikuks järelevalveasutuseks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsiooni ülesandeks on iseseisvalt ja asjaomaseid siseriiklikke õigusnorme järgides jälgida isikuandmete töötlemise seaduslikkust vastavalt eelmainitud määrusele, kaasa arvatud andmete edastamist kesküksusele.

Eurodaci kesküksuse tegevuse jälgimine, tagamaks, et kesküksuses hoitavate andmete töötlemisel ja kasutamisel ei rikuta andmete subjektide õigusi, kuulub Euroopa Liidu asutamislepingu artikkel 286 lõike 2 alusel loodud sõltumatu järelevalveasutuse - Euroopa Liidu andmekaitseinspektori büroo kompetentsi.  Lisaks eeltoodule jälgib andmekaitseinspektori büroo, et isikuandmete edastamine kesküksusest liikmesriikidele vastaks seadusele.


Euroopa Liidu Nõukogu 28. veebruari 2002 määrus (EÜ) nr 407/2002,millega nähakse ette sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil käsitleva määruse (EÜ) nr 2725/2000 teatavad rakenduseeskirjad
 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner