Sekkumistaotlus

PrintPDF Jaga

Mis on sekkumistaotlus?

Oleme koostanud ühtse vormi kõigi pöördumiste jaoks, mille puhul oodatakse inspektsiooni sekkumist. Vastavalt asjaoludele käsitleme Teie sekkumistaotlust kas

  1. kaebusena,
  2. vaidena teise haldusorgani tegevuse peale või
  3. märgukirjana. 

Kui Teie soov on saada inspektsioonilt selgitusi ehk seisukohtasid, tõlgendusi või praktilist informatsiooni, siis esitage selgitustaotlus. Kui soovite esitada inspektsiooni tegevuse peale vaiet, siis seda saate teha siin.

Sekkumistaotluse näidisvormi saab alla laadida siit.

Teise inimese nimel saate meile sekkumistaotluse esitada, kui Teil on selleks tema volikiri või olete tema seaduslik esindaja: nt lapsevanem või eestkostja.

Mida käsitleme kaebusena?

Kaebuse enda eraelu kaitseks saate meile esitada, kui Teie isikuandmeid väärkasutatakse ning rikkuja eirab Teie nõudeid lõpetada Teie õiguste rikkumine. Kaebuse lahendame 30 päeva jooksul. Seda tähtaega võib pikendada 60 päeva võrra. Inspektsiooni tegevus on suunatud rikkumise lõpetamisele. Laimu ja au teotamise asju ning lepingu rikkumisega seotud vaidlusi lahendab kohus. Ainult kohus saab mõista välja kahjuhüvituse ning kohustada laimajat ebaõigeid fakte ümber lükkama. Ajakirjanduse ja meediaga seotud kaebuse korral soovitame tutvuda inspektsiooni sekkumiskriteeriumitega.

Mida käsitleme vaidena teise haldusorgani tegevuse peale?

Vaie on eriliiki kaebus. Esitage vaie, kui avaliku teabe valdaja keeldus täitmast Teie teabenõuet või ei täitnud seda nõuetekohaselt. Seda siis, kui see asutus on teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõttes. Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul vaidlustatavast otsusest või tegevusest teada saamisest. Vaiet ei saa esitada, kui olete samas asjas kohtusse pöördunud. Vaie lahendatakse 10 päeva jooksul. Seda tähtaega võib pikendada 30 päeva võrra. Täpsemad nõuded vaidele leiate haldusmenetluse seaduse 5. peatükist.

Mida käsitleme märgukirjana?

Märgukirjaga saate juhtida asutuse tähelepanu mõnele üldisele probleemile või puudusele asutuse töös. Märgukirjaga saate teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks. Märgukirjaga saate teada anda Teile teadaolevatest õigusrikkumistest, mis ei puuduta otseselt Teie enda õigusi. Näiteks kui mõni asutus ei avalda internetis teavet, mida ta avaliku teabe seaduse kohaselt peab avaldama; või kui isikuandmete töötleja on avalikustanud Teie tuttava isikuandmed.

Märgukirjale vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner