Rahvusvahelised andmebaasid ja töötlemine

PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon teeb tihedat koostööd teiste riikide andmekaitse järelevalveasutustega. Lisaks on riik võtnud kohustusi andmeid vahetada tulenevalt Euroopa Liidu liikmesstaatusest, aga ka rahvusvaheliste lepingutega. Eesti kodanikul on õigus ligi pääseda enda kohta käivatele andmetele nii piiriülestes kui ka teiste riikide andmebaasides. Teatud tingimustel on võimalik nõuda oma andmete parandamist ja kustutamist.

Loetelust leiate ülevaate andmebaasidest, milles võib-olla teie isikuandmeid. Tutvu oma õigustega, kuidas on võimalik oma andmetele ligi pääseda.


Schengeni infosüsteem

Kaitsmaks liikmesriikide julgeolekut ning tõkestamaks kuritegevust, on loodud Schengeni Infosüsteem (SIS). Infosüsteemile on pandud ülesandeks tagada Schengeni õigusruumis avalik kord, turvalisus ja isikute vaba liikumine. See annab Schengeni riikide politsei- ja tollitöötajatele võimaluse kiireks infovahetuseks. Loe edasi...


Viisainfosüsteem

Viisainfosüsteemi (VIS) eesmärk on hõlbustada viisa taotlemise korda, vältida viisadega äritsemist ja kelmust, lihtsustada nii piiri- kui isikutuvastuse kontrolle liikmesriikide territooriumil ja aidata kaasa mis tahes liikmesriigi sisejulgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmisele. Sel eesmärgil on VIS-il olemas kõigi lühiajaliste Schengeni viisade andmete keskhoidla. Igaühel on õigus teada, missugused nende andmed on viisainfosüsteemi lisatud. Loe edasi...


Tolliinfosüsteem

Tolliinfosüsteem (CIS) on tolliteavet koondav arvutisüsteem, mille eesmärk on ennetada, uurida ja kohtulikult menetleda ühenduse tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega seotud rikkumisi. Igaühel on õigus teada, missugused nende andmed on tolliinfosüsteemi lisatud. Samuti on igaühel õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist. Loe edasi...


USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammis säilitatavad isikuandmed

USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammis (TFTP) säilitatavatele isikuandmetele on võimalik taotleda juurdepääsu. Samuti on võimalik lasta neid andmeid parandada, kustutada või neile juurdepääs blokeerida. Andmekaitse Inspektsioon, olles kontrollinud taotleja isikusamasust, edastab taotluse USA rahandusministeeriumile. Loe edasi...


Kui andmetöötleja on registreeritud Ühendkuningriigis

Ühendkuningriigi andmekaitse järelevalveasutus on teiste riikide kodanikele teinud võimalikuks pöörduda abisaamiseks, kui isikuandmete töötlejaks on mõni sealne ettevõte või asutus. Eestis vahendab teie pöördumist Andmekaitse Inspektsioon. Loe edasi..


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner