Muud õigusaktid

PrintPDF Jaga

Muid seadusi, mis panevad Andmekaitse Inspektsioonile lisaülesandeid (tähestikulises järjekorras) 

Digitaalallkirja seadus - Kahtluse korral sertifikaadi kasutamise peatamine.

Elektroonilise side seadus - Elektroonilise otseturustuse järelevalve; sideettevõtjate isikuandmete alaste rikkumiste järelevalve.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seadus - Kodanikualgatuse veebipõhise toetusavalduse kogumise süsteemi vastavuse tõendamine.

Inimgeeniuuringute seadus - Andmetele koodi genereerimise meetodi kooskõlastamine.

Keskkonnaregistri seadus - Arvamuse avaldamine registri volitatud töötleja määramise kohta, loa andmine isikuandmete ristkasutuseks.

Rahvastikuregistri seadus - Arvamuse avaldamine registri volitatud töötleja määramise kohta, registri pidamise lepingu kooskõlastamine, erandlikele andmetöötluslepingutele loa andmine.

Riikliku statistika seadus - Statistikanõukogus osalemine.

 

Muid Rahvusvahelisi õigusakte, mis panevad Andmekaitse Inspektsioonile lisaülesandeid (tähestikulises järjekorras)

Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsioon - Normib tolliinfosüsteemi loomist ja pidamist. Tolliinfosüsteemi ühine järelevalveasutus koosneb liikmesriikide andmekaitseasutustest.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 603/2013, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks - Normib varjupaigataotluste esitanute sõrmejälgede võrdlemiseks infosüsteemi loomist. Infosüsteemi „Eurodac“ järelevalvet korraldatakse liikmesriikide andmekaitseasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektori koostöös.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) - Normib lühiajaliste viisade alase teabe vahetamist liikmesriikide vahel. Viisainfosüsteemi järelevalvet korraldatakse liikmesriikide andmekaitseasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektori koostöös.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1987/2006, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist - Normib Schengeni konventsiooni osalisriikide ühispiiridel kontrolli kaotamise kompenseerimiseks sisejulgeolekualase infosüsteemi loomist ja pidamist. Schengeni infosüsteemi järelevalvet korraldatakse liikmesriikide andmekaitseasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektori koostöös.

Nõukogu otsus 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol) - Normib Europoli konventsiooni alusel piiriülese raske kuritegevusega võitlemiseks Euroopa Politseiameti loomist ning tema korraldatavat teabevahetust. Europoli ühine järelevalveasutus koosneb liikmesriikide andmekaitseasutustest ja Euroopa andmekaitseinspektorist.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner