Inspektsioon

PrintPDF Jaga

Meie eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Valdkonna tunnustatud eksperdina leiame õiglase tasakaalu isiku põhiõiguste, avalike ja ärihuvide vahel.

Andmekaitse Inspektsioon kaitseb Teie põhiseaduslikke õigusi:

  1. õigust saada teavet asutuste tegevuse kohta
  2. õigust era-ja pereelu puutumatusele isikuandmete kasutamisel
  3. õigust pääseda enda kohta kogutud andmete juurde

Selleks volitab meid:

a)     isikuandmete kaitse seadus:

         kohustused isikuandmete kasutajatele

         igaühe õigused oma andmete suhtes,

b)     avaliku teabe seadus:

         igaühe õigus saada avalikku teavet

         juurdepääsupiirangutest kinnipidamine

         kontroll avaliku sektori andmekogude üle,

c)     elektroonilise side seadus:

         kaitse soovimatu elektroonilise otseturustuse eest (spämm, SMS-reklaam jms),

d)     rahvusvahelised õigusaktid:

         piiriüleste andmekogude ühine järelevalve ja muu rahvusvaheline koostöö.


Andmekaitse Inspektsiooni tegevuspõhimõtted.  

 Teie õiguste kaitsmiseks tegutseme kuues rollis:
1. volinikuna (ombudsmanina) ja eelkohtuna

2. audiitori ja loa-andjana

3. selgitaja ja teavitajana

4. õigustavade kujundajana

5. poliitikanõustajana

6. sundija ja karistajana


Inspektsiooni nõukoda

Nõukoja eesmärk on edendada isikuandmetete kaitse ja avaliku teabe alast arutelu, kaasates asjatundjaid ja avalikkuse esindajaid, ning nõustada inspektsiooni. Nõukoja liikmed

Inspektsiooni peadirektor

Inspektsiooni peadirektori määrab justiitsministri ettepanekul 5 aastaks ametisse Vabariigi Valitsus, ära kuulates Riigikogu põhiseaduskomisjoni arvamuse.

Kandidaadi valib selleks riigisekretäri juhitav avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon.

Esimene isikuandmete kaitse seadus jõustus Eestis 1996. aastal.

Andmekaitse Inspektsioon loodi 1999. aastal.
Avaliku teabe seaduse järelvalveasutus oleme 2001. aastast.

Praegune isikuandmete kaitse seadus jõustus 2008. aastal.


 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner