Meile tööle kandideerimine

Järgnevalt kajastame inspektsiooni ametnike värbamise ja valiku korda osas, mis on kehtestamata avaliku teenistuse seaduse või selle alusel antud õigusaktidega.

Ametikohtade täitmiseks konkursse ja värbamist, sh kandidaatide hindamist korraldab Andmekaitse Inspektsiooni personalitöö eest vastutav ametnik. Avaliku konkursi korraldamisest teatatakse inspektsiooni võrgu- ja Töötukassa veebilehel.

Jätame endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitame kandidaate inspektsioonile esitatud kontaktandmete kaudu ja avalikkust konkursiteate avaldamise kohas.

Värbamisprotsessis läbivad kandidaadid kolm vooru – dokumendivooru, kirjaliku proovitöö ja vestluse. Dokumendivooru edukalt läbinud kutsume kirjalikule proovitööle või anname selle kodus lahendamiseks. Proovitöö põhjal valime kandidaadid, kes kutsume vestlusvooru. Kandidaatide hindamisesse kaasame vajadusel lisaks inspektsiooni ametnikele asutusevälised asjatundjad.

Värbamisprotsessis võib kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et inspektsioon nende poole teabe saamiseks pöördub.

Ametikohale asumise ettepaneku teeme kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

Kui teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastavaid kandidaate on rohkem kui üks, võib nendest koostada paremusjärjestuse.

Paremuselt järgmise kandidaadi võib ametikohale nimetada avaliku teenistuse seaduse § 18 punkt 10 sätestatud juhtudel. Sellisel juhul uut konkurssi välja ei kuulutata.

Konkursil osalenutele teatame koheselt konkursi tulemustest kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.

Säilitame konkursi jooksul saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

  1. värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  2. paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  3. kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner