Teenuse osutamise leping

PrintPDF Jaga

Juhul, kui volitatud töötleja ei töötle vastutava töötleja ülesandel isikuandmeid haldusakti alusel, on vastutav töötleja vastavalt isikuandmete kaitse seadusele kohustatud volitatud töötlejaga sõlmima kirjaliku lepingu, et volitatud töötleja tagaks vastutava töötleja poolt tellitud tööde teostamisel töödeldavate isikuandmete kaitse vastavalt seadusele.

Lepinguga lepitakse kokku järgnevas: 

  • millist teenust volitatud töötleja vastutavale töötlejale osutab;
  • isikuandmete töötlemise nõuded;
  • poolte kohustused;
  • lepinguliste kohustuste täitmisel isikuandmete kaitseks;
  • vastutus lepingu rikkumise eest

Lepingus tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata, millised on volitatud töötleja ülesanded isikuandmete töötlemisel ning milliseid töötlemisoperatsioone volitatud töötleja oma ülesannete täitmiseks on õigustatud läbi viima. Volitatud töötleja ei tohi muudel eesmärkidel isikuandmeid töödelda.
Lepingu oluliseks eesmärgiks on tagada volitatud töötleja seotus vastutava töötleja poolt kehtestatud organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehniliste turvameetmetega ning kohustus neid järgida.
Lepingus peab sisalduma konfidentsiaalsuskohustus - nii vastutav kui volitatud töötleja peavad hoidma saladuses teabe, mis on neile teatavaks saanud, sõltumata, kas see on toimunud ülesannete täitmise käigus või juhuslikult.

Vastutava ja volitatud töötleja vahelise teenuse osutamise lepingu näidise saate alla laadida siit

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner